SFS 2009:568 Lag om ändring i revisionslagen (1999:1079);

090568.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i revisionslagen (1999:1079);

utfärdad den 28 maj 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 i fråga om revisionslagen (1999:1079)

dels att 22 och 32 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det i lagen ska införas en ny paragraf, 23 a §, av följande lydelse.

22 §

Ett uppdrag att vara revisor för bestämd tid upphör i förtid, om

1. revisorn anmäler att uppdraget ska upphöra, eller
2. den som har utsett revisorn entledigar honom eller henne på saklig

grund och anmäler att uppdraget ska upphöra.

Ett uppdrag som gäller tills vidare upphör trots att en ny revisor inte utses,

om

1. revisorn anmäler att uppdraget ska upphöra, eller
2. den som har utsett revisorn entledigar honom eller henne på saklig

grund och anmäler att uppdraget ska upphöra.

Anmälan ska göras hos företagsledningen. Om revisorn har utsetts av

någon annan än företaget, ska anmälan också göras hos den som har utsett
revisorn.

23 a §

Om en revisors uppdrag upphör i förtid eller ett uppdrag att vara

revisor tills vidare upphör utan att en ny revisor har utsetts, ska revisorn och
den som har utsett revisorn underrätta Bolagsverket om skälet till detta.

32 §

Om en tidigare revisor har gjort en anmälan enligt 23 §, ska en kopia

av den fogas till revisionsberättelsen. �ven kopior av de underrättelser som
revisorn och den som har utsett revisorn har lämnat enligt 23 a § ska fogas
till revisionsberättelsen.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2009.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Jacob Aspegren
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2008/09:135, bet. 2008/09:CU28, rskr. 2008/09:265.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/43/EG av den 17 maj 2006 om lag-
stadgad revision av årsbokslut och sammanställd redovisning och om ändring av
rådets direktiv 78/660/EEG och 83/349/EEG samt om upphävande av rådets direktiv
84/253/EEG (EUT L 157, 9.6.2006, s. 87, Celex 32006L0043).

SFS 2009:568

Utkom från trycket
den 9 juni 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009