SFS 2009:569 Lag om ändring i försäkringsrörelselagen (1982:713);

090569.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i försäkringsrörelselagen (1982:713);

utfärdad den 28 maj 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 i fråga om försäkringsrörelselagen

(1982:713)

3

dels att nuvarande 10 kap. 8 a § ska betecknas 10 kap. 8 c §,
dels att 10 kap. 3, 6 och 14 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det i lagen ska införas sex nya paragrafer, 8 kap. 4 a, 8 a och

8 b §§ samt 10 kap. 6 a, 8 a och 8 b §§, av följande lydelse.

8 kap.

4 a §

Den som har varit revisor i ett bolag, vars överlåtbara värdepapper är

upptagna till handel på en reglerad marknad, får inte vara styrelseledamot,
verkställande direktör eller annan ledande befattningshavare i bolaget, om
inte minst två år har förflutit sedan han eller hon lämnade revisionsupp-
draget.

Första stycket gäller även den som har varit huvudansvarig för revisionen

enligt 17 § revisorslagen (2001:883).

8 a §

I ett bolag, vars överlåtbara värdepapper är upptagna till handel på en

reglerad marknad, ska styrelsen ha ett revisionsutskott. Utskottets ledamöter
får inte vara anställda av bolaget. Minst en ledamot ska vara oberoende och
ha redovisnings- eller revisionskompetens.

Bolaget får besluta att styrelsen inte ska ha något revisionsutskott, förut-

satt att styrelsen

1. fullgör de uppgifter som anges i 8 b §, och
2. uppfyller det krav som anges i första stycket tredje meningen.

8 b §

Revisionsutskottet ska, utan att det påverkar styrelsens ansvar och

uppgifter i övrigt,

1. övervaka bolagets finansiella rapportering,
2. med avseende på den finansiella rapporteringen övervaka effektiviteten

i bolagets interna kontroll, internrevision och riskhantering,

1 Prop. 2008/09:135, bet. 2008/09:CU28, rskr. 2008/09:265.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/43/EG av den 17 maj 2006 om lag-
stadgad revision av årsbokslut och sammanställd redovisning och om ändring av
rådets direktiv 78/660/EEG och 83/349/EEG samt om upphävande av rådets direktiv
84/253/EEG (EUT L 157, 9.6.2006, s. 87, Celex 32006L0043).

3 Lagen omtryckt 1995:1567.

SFS 2009:569

Utkom från trycket
den 9 juni 2009

background image

2

SFS 2009:569

3. hålla sig informerat om revisionen av årsredovisningen och koncern-

redovisningen,

4. granska och övervaka revisorns opartiskhet och självständighet och

därvid särskilt uppmärksamma om revisorn tillhandahåller bolaget andra
tjänster än revisionstjänster, och

5. biträda vid upprättandet av förslag till bolagsstämmans beslut om

revisorsval.

10 kap.

3 §

4

Endast den som är auktoriserad eller godkänd revisor kan vara revisor

i ett försäkringsbolag.

Den som är i konkurs eller underkastad näringsförbud eller som har för-

valtare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken får inte vara revisor.

Revisorerna ska ha den insikt i och erfarenhet av redovisning och ekono-

miska förhållanden som med hänsyn till arten och omfånget av bolagets
verksamhet fordras för uppdragets fullgörande.

Till revisor kan även utses ett registrerat revisionsbolag. Bestämmelser

om vem som kan vara huvudansvarig för revisionen och om underrättelse-
skyldighet finns i 17 § revisorslagen (2001:883). Bestämmelserna i 5, 6 a,
8 c och 13 §§ i detta kapitel tillämpas på den huvudansvarige.

Till revisor i dotterföretag bör, om det kan ske, utses minst en av moder-

bolagets revisorer.

6 §

Ett av bolagsstämman lämnat uppdrag att tills vidare vara revisor upp-

hör när ny revisor har utsetts.

Ett uppdrag som revisor upphör i förtid, om
1. revisorn anmäler att uppdraget ska upphöra, eller
2. den som har utsett revisorn entledigar honom eller henne på saklig

grund och anmäler att uppdraget ska upphöra.

En anmälan enligt andra stycket ska göras hos styrelsen. Om en revisor

som inte är vald på bolagsstämman vill avgå, ska revisorn anmäla det också
hos den som har utsett honom eller henne.

Om en revisors uppdrag upphör i förtid, ska revisorn och den som har ut-

sett revisorn underrätta Bolagsverket om skälet till detta.

Om en revisors uppdrag upphör i förtid eller det uppkommer hinder för

honom eller henne enligt 3�5 §§ eller enligt bolagsordningen att vara revisor
och om det inte finns någon suppleant, ska styrelsen vidta åtgärder för att en
ny revisor tillsätts för den återstående mandattiden eller anmäla förhållandet
för Finansinspektionen, som på förslag av styrelsen ska utse ny revisor under
tiden fram till nästa ordinarie bolagsstämma.

6 a §

Uppdraget som revisor för ett bolag, vars överlåtbara värdepapper är

upptagna till handel på en reglerad marknad, får gälla högst sju år i följd.

Den som har varit revisor i bolaget under sju år enligt första stycket får

inte delta i revisionen, om inte minst två år har förflutit sedan han eller hon
lämnade revisionsuppdraget.

4 Senaste lydelse 2001:928.

background image

3

SFS 2009:569

8 a §

Revisorn ska rapportera till revisionsutskottet om viktiga omständig-

heter som framkommit vid revisionen. Detta gäller särskilt för brister i bo-
lagets interna kontroll av den finansiella rapporteringen.

I fall som avses i 8 kap. 8 a § andra stycket ska revisorn i stället rapportera

till styrelsen.

8 b §

Revisorn ska

1. om det finns någon omständighet som väsentligt kan rubba förtroendet

för hans eller hennes opartiskhet eller självständighet, rådgöra med revi-
sionsutskottet om detta förhållande och vilka åtgärder som har vidtagits,

2. till revisionsutskottet årligen lämna en skriftlig försäkran om sin

opartiskhet och självständighet, och

3. för revisionsutskottet årligen redovisa vilka andra tjänster än revisions-

tjänster som han eller hon har tillhandahållit bolaget.

I fall som avses i 8 kap. 8 a § andra stycket ska revisorn i stället vända sig

till styrelsen.

14 §

5

Revisorn får inte till enskild aktieägare, delägare, delegerad, garant

eller utomstående lämna upplysningar om sådana försäkringsbolagets ange-
lägenheter som han eller hon fått kännedom om vid fullgörandet av sitt upp-
drag, om det kan vara till förfång för bolaget.

Revisorn är skyldig att till bolagsstämman lämna alla upplysningar som

bolagsstämman begär, om det inte skulle vara till väsentligt förfång för bola-
get. Revisorn är vidare skyldig att lämna en medrevisor, en ny revisor och,
om bolaget har försatts i konkurs, konkursförvaltaren erforderliga upplys-
ningar om bolagets angelägenheter. Revisorn är vidare enligt 8 c § skyldig
att rapportera vissa förhållanden till Finansinspektionen.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2009.
2. Bestämmelserna i 8 kap. 4 a § tillämpas inte om den som har varit revi-

sor har utsetts till den nya befattningen före ikraftträdandet.

3. Bestämmelserna i 8 kap. 8 a § första stycket tredje meningen och andra

stycket 2 tillämpas inte förrän efter den första ordinarie bolagsstämma som
hålls efter ikraftträdandet.

4. För ett uppdrag som revisor som innehas vid ikraftträdandet räknas den

tid som anges i 10 kap. 6 a § första stycket från den första ordinarie bolags-
stämma som hålls efter ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

MATS ODELL

Tord Gransbo
(Finansdepartementet)

5 Senaste lydelse 1996:753.

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009