SFS 2009:573 Lag om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554);

090573.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554);

utfärdad den 28 maj 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 att 5 kap. 21 § årsredovisningslagen

(1995:1554) ska ha följande lydelse.

5 kap.

21 §

3

I sådana aktiebolag och handelsbolag som är större företag ska upp-

lysning lämnas om den sammanlagda på räkenskapsåret belöpande ersätt-
ningen till var och en av bolagets revisorer och de revisionsföretag där revi-
sorerna verkar. Särskild uppgift ska lämnas om hur stor del av ersättningen
som avser revisionsuppdraget, revisionsverksamhet utöver revisionsupp-
draget, skatterådgivning respektive övriga tjänster.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2009 och tillämpas första gången för det

räkenskapsår som påbörjas närmast efter den 30 juni 2009.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Jacob Aspegren
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2008/09:135, bet. 2008/09:CU28, rskr. 2008/09:265.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/43/EG av den 17 maj 2006 om lag-
stadgad revision av årsbokslut och sammanställd redovisning och om ändring av rå-
dets direktiv 78/660/EEG och 83/349/EEG samt om upphävande av rådets direktiv 84/
253/EEG (EUT L 157, 9.6.2006, s. 87, Celex 32006L0043).

3 Senaste lydelse 1999:1112.

SFS 2009:573

Utkom från trycket
den 9 juni 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009