SFS 2009:574 Förordning om ändring i förordningen (1995:665) om revisorer;

090574.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1995:665) om
revisorer;

utfärdad den 28 maj 2009.

Regeringen föreskriver

1 i fråga om förordningen (1995:665) om revisorer

dels att 4 § ska upphöra att gälla,
dels att nuvarande 5 och 6 §§ ska betecknas 4 och 5 §§, att nuvarande 10�

12 §§ ska betecknas 11�16 §§ samt att nuvarande 13�18 §§ ska betecknas
21�29 §§,

dels att 2 och 7�9 §§ samt nya 4, 5, 11, 15, 16, 21, 22 och 27�29 §§ ska ha

följande lydelse,

dels att det i förordningen ska införas sex nya paragrafer, 6, 10 och 17�

20 §§, samt närmast före nya 18 och 19 §§ nya rubriker av följande lydelse.

2 §

2

Prov för revisorsexamen och högre revisorsexamen samt lämplighets-

prov, som avses i 4�7 §§ revisorslagen (2001:883), anordnas av Revisors-
nämnden. Prov för revisorsexamen och högre revisorsexamen ska innehålla
minst ett skriftligt moment.

4 §

3

För att få avlägga revisorsexamen krävs att sökanden har

1. avlagt kandidatexamen enligt bilaga 2 till högskoleförordningen

(1993:100) med företagsekonomi som huvudområde för utbildningen eller
med godkänt resultat genomgått annan motsvarande utbildning, och

2. genomgått en praktisk utbildning under minst tre år, som särskilt omfat-

tar revision av årsbokslut och koncernbokslut eller liknande redovis-
ningshandlingar.

Den praktiska utbildningen ska under minst två år ha fullgjorts i en stat

inom EES under handledning av en godkänd eller auktoriserad revisor eller
av en fysisk person som får utföra lagstadgad revision i en stat inom det om-
rådet. Den resterande delen av den praktiska utbildningen ska ha fullgjorts
på samma sätt som har sagts nu eller i en annan stat under handledning av en
fysisk person som får utföra lagstadgad revision i den staten och som Revi-
sorsnämnden bedömer som lämplig att vara handledare.

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/43/EG av den 17 maj 2006 om lag-
stadgad revision av årsbokslut och sammanställd redovisning och om ändring av
rådets direktiv 78/660/EEG och 83/349/EEG samt om upphävande av rådets direktiv
84/253/EEG (EUT L 157, 9.6.2006, s. 87, Celex 32006L0043).

2 Senaste lydelse 2001:958.

3 Senaste lydelse av tidigare 5 § 2007:1232.

SFS 2009:574

Utkom från trycket
den 9 juni 2009

background image

2

SFS 2009:574

Den som är godkänd revisor får avlägga revisorsexamen om han eller hon

har varit godkänd under sammanlagt minst sju år, även om kraven enligt
första och andra styckena inte är uppfyllda.

5 §

4

För att få avlägga högre revisorsexamen krävs att sökanden har

1.

avlagt kandidatexamen enligt bilaga 2 till högskoleförordningen

(1993:100) och genomgått ytterligare utbildning om minst 60 högskole-
poäng, eller avlagt magisterexamen med ekonomisk inriktning eller genom-
gått annan motsvarande utbildning, och

2. genomgått en praktisk utbildning under minst fem år, som
a) under minst tre år uppfyller de krav som anges i 4 § första stycket 2,

och

b) innefattar kvalificerad medverkan vid revision av företag som på grund

av sin storlek eller av annan anledning är svåra att revidera.

Den praktiska utbildningen ska under tre och ett halvt år ha fullgjorts i en

stat inom EES under handledning av en godkänd eller auktoriserad revisor
eller av en fysisk person som får utföra lagstadgad revision i en stat inom det
området. Om den resterande delen av den praktiska utbildningen har full-
gjorts i en stat inom EES, ska den ha skett under handledning av en auktori-
serad revisor eller en fysisk person som får utföra lagstadgad revision utan
behörighetsbegränsningar i en stat inom det området. Om den resterande
delen av den praktiska utbildningen har fullgjorts i en stat utanför EES, ska
den ha skett under handledning av en fysisk person som får utföra lagstadgad
revision utan behörighetsbegränsningar i den staten och som Revisors-
nämnden bedömer som lämplig att vara handledare.

6 §

En revisor ska genomgå fortbildning i syfte att behålla de kunskaper

och den förmåga att tillämpa kunskaperna som avses i 3 §.

7 §

En ansökan om godkännande, auktorisation eller registrering görs

skriftligen hos Revisorsnämnden. Detsamma gäller en ansökan om fortsatt
godkännande, auktorisation eller registrering.

Ansökan ska vara undertecknad av sökanden.

8 §

5

En ansökan om godkännande eller auktorisation ska innehålla

1. personbevis och konkursfrihetsbevis eller motsvarande handlingar från

en annan stat inom EES, om sökanden är bosatt i en sådan stat,

2. bevis om frihet från näringsförbud eller motsvarande handling från en

annan stat inom EES, om sökanden är bosatt i en sådan stat,

3. en försäkran om att sökanden inte har förvaltare enligt 11 kap. 7 § för-

äldrabalken,

4. närmare uppgifter om sökandens yrkesverksamhet, och
5. de uppgifter som avses i 15 § första och tredje styckena med undantag

för uppgifter om registernummer.

4 Senaste lydelse av tidigare 6 § 2007:1232.

5 Senaste lydelse 2001:958.

background image

3

SFS 2009:574

9 §

6

En ansökan om registrering som revisionsbolag ska innehålla de upp-

gifter som avses i 15 § andra och tredje styckena.

Till en ansökan om att ett handelsbolag ska registreras som revisionsbolag

ska fogas bolagsavtal och utdrag ur handelsregistret.

Till en ansökan om att ett aktiebolag ska registreras som revisionsbolag

ska fogas bolagsordning, utdrag ur aktiebolagsregistret utvisande bolagsled-
ningens sammansättning och avskrift av bolagets aktiebok. Revisors-
nämnden får tillåta att bolaget i stället för att ge in en avskrift av aktieboken
anger var aktieboken hålls tillgänglig.

10 §

En ansökan om registrering som revisor från tredjeland ska innehålla

uppgifter som motsvarar de som avses i 8 § 5 respektive 9 § första stycket.
Av ansökan ska även framgå att den person eller det företag som ansöker om
registrering uppfyller kraven för att utöva revisionsverksamhet enligt vad
som gäller i detta tredjeland.

11 §

7

Revisorsnämnden ska med hjälp av automatiserad behandling föra

ett register över revisorer, registrerade revisionsbolag och revisorer från
tredjeland.

I fråga om personuppgifter ska registret ha till ändamål att tillhandahålla

uppgifter för

1. allmän eller enskild verksamhet där revisorsanknuten information utgör

underlag för prövningar eller beslut,

2. aktualisering, komplettering eller kontroll av revisorsanknuten informa-

tion som finns i medlemsregister eller liknande register, och

3. verksamhet för vilken staten eller en kommun ansvarar enligt lag eller

annan författning och

a) som avser revisorer, registrerade revisionsbolag eller revisorer från

tredjeland, eller

b) som för att kunna utföras förutsätter tillgång till revisorsanknuten infor-

mation.

15 §

8

Registret ska för varje revisor innehålla uppgift om

1. namn, registernummer och personnummer eller, om sådant saknas,

födelsedatum,

2. bostadsadress och tjänsteadress, samt
3. i förekommande fall firma, organisationsnummer, postadress och

webbplats för det registrerade revisionsbolag som revisorn utövar verksam-
het i.

Registret ska för varje registrerat revisionsbolag innehålla uppgift om
1. firma, organisationsnummer och bolagsform,
2. kontaktperson, postadress och, i förekommande fall, webbplats,
3. adresser till bolagets samtliga verksamhetsställen i Sverige,
4. namn och registernummer för samtliga godkända eller auktoriserade

revisorer i bolaget,

5. namn och tjänsteadress för varje styrelseledamot,

6 Senaste lydelse 2001:958.

7 Senaste lydelse av tidigare 10 § 2001:958.

8 Senaste lydelse av tidigare 11 § 2001:958.

background image

4

SFS 2009:574

6. namn och tjänsteadress eller adress till verksamhetsställe för varje

ägare samt registernummer för de ägare som är revisorer, eller uppgift om
var denna information finns tillgänglig, och

7. firma och postadress för de revisionsföretag som ingår i samma nätverk

som det registrerade revisionsbolaget eller uppgift om var denna information
finns tillgänglig.

Om en revisor är registrerad eller ett registrerat revisionsbolag är registre-

rat i ett motsvarande register i en annan stat, ska Revisorsnämndens register
innehålla uppgift om vilken utländsk myndighet som ansvarar för registre-
ringen samt, i förekommande fall, om revisorns eller det registrerade
revisionsbolagets utländska registernummer.

Första�tredje styckena tillämpas på motsvarande sätt såvitt avser uppgif-

ter om revisorer från tredjeland.

16 §

9

En revisor, ett registrerat revisionsbolag och en revisor från tredje-

land ska snarast möjligt anmäla varje förändring av sådana förhållanden som
framgår av registret. Anmälan ska vara undertecknad av revisorn, en behörig
företrädare för det registrerade revisionsbolaget eller, på motsvarande sätt,
revisorn från tredjeland.

När Revisorsnämnden meddelat beslut om upphävande av godkännande,

auktorisation eller registrering eller meddelat beslut om avslag på ansökan
om fortsatt godkännande, auktorisation eller registrering, ska uppgift om
revisorn eller revisionsbolaget gallras ur registret så snart som möjligt efter
det att beslutet vunnit laga kraft.

17 §

De uppgifter i registret som framgår av 15 § ska hållas tillgängliga på

Revisorsnämndens webbplats. Detta gäller dock inte uppgifterna om person-
nummer och bostadsadresser.

�&rlig rapport

18 §

En sådan rapport som avses i 22 a § revisorslagen (2001:883) ska

minst innehålla uppgift om när den senaste kvalitetskontrollen utfördes.

Om rapporten upprättas av ett registrerat revisionsbolag eller en revisor

som utövar revisionsverksamhet i ett sådant bolag, ska rapporten även inne-
hålla följande uppgifter om det registrerade revisionsbolaget:

1. bolagsformen och ägarförhållandena,
2. huruvida bolaget utgör en del av ett eller flera nätverk samt dessa nät-

verks struktur,

3. bolagsledningens organisation,
4. systemet för intern kvalitetssäkring av revisionsverksamheten och ett

uttalande från styrelsen eller bolagsmännen om systemets effektivitet,

5. vilka företag, vars överlåtbara värdepapper är upptagna till handel på en

reglerad marknad, som bolaget eller i bolaget verksamma revisorer under det
närmast föregående räkenskapsåret hade revisionsuppdrag i,

9 Senaste lydelse av tidigare 12 § 1996:1547.

background image

5

SFS 2009:574

6. hur kraven på revisorers och registrerade revisionsbolags opartiskhet

och självständighet tillämpas i bolaget samt en försäkran om att en intern
kontroll har utförts av tillämpningen,

7. hur sådan fortbildning för revisorer som avses i 6 § möjliggörs,
8. omsättningen med uppdelning på de ersättningar som avser revisions-

uppdrag, revisionsverksamhet utöver revisionsuppdragen, skatterådgivning
respektive övriga tjänster, och

9. principerna för ersättning till delägare.

Kvalitetskontroll

19 §

De personer som utför periodiskt återkommande kvalitetskontroller

utses av Revisorsnämnden eller i den ordning som Revisorsnämnden
bestämmer. Kontrollanterna ska ha den utbildning och yrkeserfarenhet som
är nödvändig för att kunna utföra kontrollerna.

20 §

En periodiskt återkommande kvalitetskontroll ska innefatta en

granskning av ett lämpligt urval revisionshandlingar. Vid kontrollen ska
minst bedömas

1. efterlevnaden av tillämpliga revisionsstandarder,
2. hur kraven på revisorers och registrerade revisionsbolags opartiskhet

och självständighet tillämpas,

3. omfattningen av och kvaliteten på de resurser som har lagts ned på

revisionsuppdragen,

4. ersättningarna för revisionsuppdragen, och
5. det interna kvalitetssäkringsarbetet, om kontrollen avser ett registrerat

revisionsbolag.

Efter varje kontroll ska en rapport med de huvudsakliga slutsatserna från

kontrollen upprättas.

Revisorsnämnden ska varje år sammanfatta och offentliggöra de övergri-

pande iakttagelser som har gjorts vid kontrollerna under året dessförinnan.

21 §

Revisorsnämnden ska lämna de upplysningar och utfärda de intyg om

behörighet, yrkesverksamhet eller liknande förhållanden som behöriga myn-
digheter och organisationer i andra stater inom EES begär.

22 §

Om den som har godkänts eller auktoriserats som revisor har ett mot-

svarande godkännande eller en motsvarande auktorisation i ett annat land
inom EES, ska Revisorsnämnden underrätta behörig myndighet eller organi-
sation i den staten, om nämnden har meddelat beslut om upphävande av god-
kännande eller auktorisation eller beslut om varning. Av underrättelsen ska
skälen för beslutet framgå. Sådan underrättelse ska ske sedan beslutet vunnit
laga kraft.

27 §

10

Revisorer ska senast den 15 november varje år lämna de uppgifter

till Revisorsnämnden som behövs för att nämnden ska kunna besluta om de
särskilda årsavgifternas storlek.

10 Senaste lydelse av tidigare 17 b § 2008:1047.

background image

6

SFS 2009:574

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

Om det finns särskilda skäl, får nämnden besluta att ett visst sådant upp-

drag som avses i 26 § andra stycket helt eller delvis inte ska påverka stor-
leken på en särskild årsavgift.

28 §

11

Vad som sägs i 26 och 27 §§ om särskild årsavgift gäller även för

registrerade revisionsbolag.

29 §

12

Revisorsnämnden får meddela ytterligare föreskrifter om teoretisk

och praktisk utbildning, revisorsexamen, högre revisorsexamen och lämplig-
hetsprov.

Revisorsnämnden får meddela ytterligare föreskrifter även om god-

kännande, auktorisation och registrering, kvalitetskontroll samt villkor för
revisorers och registrerade revisionsbolags verksamhet. Föreskrifterna får
innehålla undantag från bestämmelserna i 24 § revisorslagen (2001:883).

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2009.
2. Revisorer och registrerade revisionsbolag ska senast den 30 oktober

2009, med tillämpning av nya 16 § första stycket andra meningen, till Revi-
sorsnämnden anmäla de uppgifter i nya 15 § som inte omfattas av tidigare
11 §.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Jacob Aspegren
(Justitiedepartementet)

11 Senaste lydelse av tidigare 17 c § 2008:1047.

12 Senaste lydelse av tidigare 18 § 2001:958.