SFS 2009:575 Förordning om ändring i fastighetsbildningskungörelsen (1971:762);

090575.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i fastighetsbildningskungörelsen
(1971:762);

utfärdad den 28 maj 2009.

Regeringen föreskriver att 1 § fastighetsbildningskungörelsen (1971:762)

ska ha följande lydelse.

1 §

1

Länsstyrelsen får meddela ett förordnande för en kommun enligt

3 kap. 2 § tredje stycket 3 fastighetsbildningslagen (1970:988) endast om
kommunen har tillgång till personal med den utbildning och erfarenhet som
behövs för uppgiften. Om ett sådant förordnande inte meddelas, ska länssty-
relsen inhämta ett yttrande från kommunen innan den avgör ett ärende om
undantag enligt 3 kap. 2 § tredje stycket fastighetsbildningslagen.

Om undantaget avser en åtgärd som kan inverka på en grannes rätt, ska

länsstyrelsen eller kommunen ge grannen tillfälle att yttra sig innan undan-
taget beslutas.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2009.
2. I fråga om en begäran om undantag enligt 3 kap. 2 § tredje stycket fas-

tighetsbildningslagen (1970:988) som har gjorts före den 1 juli 2009 tilläm-
pas denna paragraf i dess tidigare lydelse.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Anita Wickström
(Justitiedepartementet)

1 Senaste lydelse 1987:354.

SFS 2009:575

Utkom från trycket
den 9 juni 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009