SFS 2009:576 Förordning om ändring i ledningsrättskungörelsen (1973:1148)

090576.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i ledningsrättskungörelsen
(1973:1148);

utfärdad den 28 maj 2009.

Regeringen föreskriver att 1 § ledningsrättskungörelsen (1973:1148) ska

ha följande lydelse.

1 §

1

I fråga om förordnande för en kommun enligt 8 § tredje stycket led-

ningsrättslagen (1973:1144) och undantag enligt samma stycke tillämpas 1 §
fastighetsbildningskungörelsen (1971:762).

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2009.
2. I fråga om en begäran om undantag enligt 8 § tredje stycket lednings-

rättslagen (1973:1144) som har gjorts före den 1 juli 2009 tillämpas denna
paragraf i dess tidigare lydelse.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Anita Wickström
(Justitiedepartementet)

1 Senaste lydelse 1987:166.

SFS 2009:576

Utkom från trycket
den 9 juni 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009