SFS 2009:577 Förordning om ändring i anläggningskungörelsen (1973:1165)

090577.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i anläggningskungörelsen (1973:1165);

utfärdad den 28 maj 2009.

Regeringen föreskriver att 2 § anläggningskungörelsen (1973:1165) ska

ha följande lydelse.

2 §

1

I fråga om förordnande för en kommun enligt 9 § tredje stycket an-

läggningslagen (1973:1149) och undantag enligt samma stycke tillämpas 1 §
fastighetsbildningskungörelsen (1971:762).

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2009.
2. I fråga om en begäran om undantag enligt 9 § tredje stycket anlägg-

ningslagen (1973:1149) som har gjorts före den 1 juli 2009 tillämpas denna
paragraf i dess tidigare lydelse.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Anita Wickström
(Justitiedepartementet)

1 Senaste lydelse 1987:167.

SFS 2009:577

Utkom från trycket
den 9 juni 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009