SFS 2009:578 Lag om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation

090578.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk
kommunikation;

utfärdad den 28 maj 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (2003:389) om elek-

tronisk kommunikation att punkt 2 i ikraftträdande- och övergångsbestäm-
melserna till lagen (2008:719) om ändring i nämnda lag ska ha följande
lydelse.

2. Skyldigheten för operatörer som äger tråd att överföra signaler till sam-

verkanspunkter enligt 6 kap. 19 a § ska tillämpas första gången den 1 decem-
ber 2009.

Denna lag träder i kraft den 1 september 2009.

På regeringens vägnar

�&SA TORSTENSSON

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)

1 Prop. 2006/07:63, bet. 2008/09:FöU11, rskr. 2008/09:245.

SFS 2009:578

Utkom från trycket
den 9 juni 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009