SFS 2009:579 Lag om ändring i lagen (2006:985) om energideklaration för byggnader

090579.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2006:985) om
energideklaration för byggnader;

utfärdad den 28 maj 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att det i lagen (2006:985) om energi-

deklaration för byggnader ska införas en ny paragraf, 6 a §, av följande
lydelse.

6 a §

En energideklaration för en tredimensionell fastighet i ett byggnads-

komplex får bestå av en gemensam deklaration för hela byggnadskomplexet,
om detta har ett gemensamt värmesystem.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2009. Den ska dock tillämpas för tid

från och med den 1 maj 2009.

På regeringens vägnar

ANDREAS CARLGREN

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)

1 Prop. 2008/09:161, bet. 2008/09:CU29, rskr. 2008/09:266.

SFS 2009:579

Utkom från trycket
den 9 juni 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009