SFS 2009:582 Lag om ändring i ellagen (1997:857);

090582.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i ellagen (1997:857);

utfärdad den 28 maj 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 att det i ellagen (1997:857) ska

införas en ny paragraf, 8 kap. 1 a §, av följande lydelse.

8 kap.

1 a §

Den systemansvariga myndigheten ska fastställa mål för driftsäker-

het under förutsebara förhållanden på stamnätet och på de utlandsförbindel-
ser som är anslutna till stamnätet. Målen ska vara objektiva, öppna och icke-
diskriminerande. De ska underställas regeringen för godkännande. Rege-
ringen bestämmer hur de godkända målen ska offentliggöras.

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, den systemansvariga

myndigheten får meddela föreskrifter om de krav och skyldigheter som mås-
te iakttas för att de enligt första stycket godkända målen ska uppnås.

Innan föreskrifterna meddelas ska samråd ske med systemansvariga i

länder vars elsystem är förbundna med det svenska stamnätet.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2009.

På regeringens vägnar

ANDREAS CARLGREN

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)

1 Prop. 2008/09:142, bet. 2008/09:NU24, rskr. 2008/09:269.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/89/EG av den 18 januari 2006 om
åtgärder för att trygga elförsörjning och infrastrukturinvesteringar (EUT L 33,
4.2.2006, s. 22, Celex 32006L0089).

SFS 2009:582

Utkom från trycket
den 9 juni 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009