SFS 2009:583 Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229);

090583.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229);

utfärdad den 28 maj 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om inkomstskattelagen

(1999:1229)

2

dels att 3 kap. 9 §, 10 kap. 5 §, 11 kap. 28 §, 12 kap. 3 § och 58 kap.

18 och 18 a §§ samt rubriken närmast före 11 kap. 28 § ska ha följande
lydelse,

dels att det i lagen ska införas en ny paragraf, 11 kap. 21 a §, och närmast

före 11 kap. 21 a § en ny rubrik av följande lydelse.

3 kap.

9 §

En obegränsat skattskyldig person som har anställning som innebär att

han vistas utomlands i minst sex månader, är inte skattskyldig för inkomst av
sådan anställning till den del inkomsten beskattas i verksamhetslandet (sex-
månadersregeln). Detta gäller dock inte om det framkommer att inkomsten
beskattats i verksamhetslandet i strid med landets lagstiftning eller gällande
skatteavtal.

Om vistelsen utomlands under anställningen varar i minst ett år i samma

land, är den skattskyldige inte skattskyldig för inkomsten även om denna
inte beskattas i verksamhetslandet, om detta beror på lagstiftning eller admi-
nistrativ praxis i det landet eller annat avtal än skatteavtal (ettårsregeln). Ett-
årsregeln gäller dock inte för anställningar hos staten, landsting, kommuner
eller församlingar inom Svenska kyrkan annat än vid tjänsteexport. Ettårsre-
geln gäller inte heller för uppdrag som ledamot av Europaparlamentet.

10 kap.

5 §

Med pension avses ersättningar som betalas ut

1. som inkomstgrundad ålderspension och premiepension till efterlevande

enligt lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension,

2. som garantipension enligt lagen (1998:702) om garantipension,
3. som efterlevandepension enligt lagen (2000:461) om efterlevande-

pension och efterlevandestöd till barn,

1 Prop. 2008/09:136, bet. 2008/09:SkU36, rskr. 2008/09:270.

2 Lagen omtryckt 2008:803.

SFS 2009:583

Utkom från trycket
den 9 juni 2009

background image

2

SFS 2009:583

4. som ålders-, invaliditets- och efterlevandepension enligt Europa-

parlamentets beslut nr 2005/684/EG, Euratom av den 28 september 2005 om
antagande av Europaparlamentets ledamotsstadga

3,

5. på grund av tidigare tjänst på annat sätt än genom försäkring,
6. på grund av pensionsförsäkring eller återköp av sådan försäkring, eller
7. till förmånstagare enligt ett sådant avtal om tjänstepension som avses i

28 kap. 2 § andra stycket.

Med pension avses också ersättningar som betalas ut från pensionsspar-

konto

1. till pensionsspararen,
2. till förmånstagare på grund av förmånstagarförordnande,
3. till den som fått rätten till pension genom bodelning,
4. till make eller bröstarvinge på grund av att ett förmånstagarförordnande

jämkats, eller

5. vid återbetalning enligt 13 kap. 4 § äktenskapsbalken.
I 58 kap. finns ytterligare bestämmelser om pensionsförsäkringar och pen-

sionssparkonton.

11 kap.

Ersättningar till utstationerad personal vid Europaskolorna

21 a §

Ersättningar och förmåner som Europaskolorna ger ut till personal

som är eller har varit utstationerad vid dessa skolor ska inte tas upp. Detta
gäller också för efterlevande till sådan personal.

Ersättningar till ledamöter av Europaparlamentet

28 §

Följande ersättningar och förmåner som Europaparlamentet ger ut till

sina ledamöter ska inte tas upp:

1. resekostnadsersättningar,
2. kostnadsersättningar för utövande av uppdraget,
3. ersättningar för utgifter i samband med sjukdom, graviditet eller barna-

födande,

4. försäkringsförmåner, och
5. inbetalningar till den frivilliga pensionsfond som Europaparlamentet

har upprättat för sina ledamöter.

Första stycket 3 gäller också för före detta ledamöter som har pension från

Europaparlamentet och för personer som har efterlevandepension från Euro-
paparlamentet.

Första stycket 5 gäller också för före detta ledamöter som har förvärvat

rättigheter i den frivilliga pensionsfonden.

12 kap.

3 §

Om den skattskyldige får sådan ersättning som enligt 11 kap. 21, 21 a,

26 a, 27 § fjärde stycket eller 28 § inte ska tas upp, får de utgifter som ersätt-
ningen är avsedd att täcka inte dras av.

3 EUT L 262, 7.10.2005, s. 1 (Celex 32005Q0684).

background image

3

SFS 2009:583

Om den skattskyldige får sådant skattefritt stöd eller bidrag vid utbildning

eller arbetslöshet som avses i 11 kap. 27 § tredje stycket, 34 § andra stycket
och 35 §, får de utgifter som stödet eller bidraget är avsett att täcka inte dras
av.

Avdrag får inte heller göras för utgifter som täcks av sådana ersättningar

till

1. utländska experter, forskare eller andra nyckelpersoner som enligt

11 kap. 22 § och 23 § första stycket 2 inte ska tas upp, och

2. dagbarnvårdare som enligt 11 kap. 48 § inte ska tas upp.

58 kap.

18 §

En pensionsförsäkring får återköpas trots bestämmelserna i detta ka-

pitel, om det tekniska återköpsvärdet uppgår till högst 30 procent av pris-
basbeloppet. �&terköp får också ske om

1. det tekniska återköpsvärdet uppgår till högst ett prisbasbelopp,
2. försäkringen inte är förenad med ett oåterkalleligt förmånstagarför-

ordnande, och

3. premier för försäkringen inte har betalats under de senaste tio åren.
I andra fall får återköp medges av Skatteverket, om försäkringstagaren är

på obestånd och genom ett återköp kan få en varaktig lösning på sina ekono-
miska problem eller om det i övrigt finns synnerliga skäl. Detta gäller dock
endast om återköp får ske enligt försäkringsavtalet och försäkringstekniska
riktlinjer.

Bestämmelserna i detta kapitel hindrar inte återbetalning enligt 13 kap.

4 § äktenskapsbalken eller 15 kap. 8 § försäkringsavtalslagen (2005:104) av
försäkringstagarens tillgodohavande. De hindrar inte heller en överföring av
hela pensionsförsäkringens värde direkt till en annan pensionsförsäkring än
som avses i 5 § om försäkringstagaren tecknar den i samband med överfö-
ringen hos samma eller annan försäkringsgivare med samma person som för-
säkrad. �verföringen ska i så fall inte anses som pension enligt 10 kap. 5 §
första stycket 6 och inte heller som en betalning av premier för pensionsför-
säkring.

18 a §

En försäkringsgivare som bedriver verksamhet från ett fast driftstäl-

le i en utländsk stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och
som gett in ett sådant åtagande som avses i 16 a § andra stycket, får avtala
med försäkringens innehavare om att för dennes räkning betala den avkast-
ningsskatt som enligt lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsme-
del är hänförlig till försäkringen. Ett sådant avtal om betalning av avkast-
ningsskatt ska vara skriftligt och får avse flera år.

Betalningen ska inte anses strida mot bestämmelserna i detta kapitel och

inte heller anses som pension enligt 10 kap. 5 § första stycket 6, om

� beloppet betalats ut sedan underlaget för avkastningsskatt fastställts i

beslut om årlig taxering, och

� det belopp som betalats ut inte överstiger avkastningsskattens storlek

enligt beslut om slutlig skatt med tillägg för bankavgifter och andra sedvan-
liga kostnader som har direkt samband med överföringen av beloppet.

Om skatt som försäkringsgivaren betalat till följd av avtalet återbetalas,

anses beloppet som pension om det inte, tillsammans med ränta enligt

background image

4

SFS 2009:583

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

19 kap. 12 § skattebetalningslagen (1997:483), tillgodoförs försäkringen
inom 14 dagar. Har försäkringen avslutats, ska beloppet i stället tillgodo-
föras den försäkring till vilken värdet i den avslutade försäkringen har över-
förts.

Bestämmelserna i denna paragraf tillämpas också på tjänstepensionsavtal

som är jämförbara med pensionsförsäkring och uppfyller villkoren i 1 a §.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2009 i fråga om 11 kap. 21 a §,

12 kap. 3 § och rubriken närmast före 11 kap. 21 a § och i övrigt den 14 juli
2009.

2. Bestämmelserna i 11 kap. 21 a § samt 12 kap. 3 § i sin nya lydelse till-

lämpas på ersättningar och förmåner som ges ut efter ikraftträdandet.

3. Bestämmelserna i 3 kap. 9 §, 10 kap. 5 § och 11 kap. 28 § i sina nya

lydelser tillämpas på ersättningar och förmåner som Europaparlamentet ger
ut efter den 13 juli 2009.

4. �ldre lydelser av bestämmelserna i 3 kap. 9 §, 10 kap. 5 § och 58 kap.

18 och 18 a §§ tillämpas fortfarande för de ledamöter som omfattas av det
nationella systemet för ledamotsarvode, övergångsersättning, pension och
efterlevandepension som gällde före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Fredrik Löfstedt
(Finansdepartementet)