SFS 2009:584 Lag om ändring i lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt;

090584.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1986:468) om avräkning av
utländsk skatt;

utfärdad den 28 maj 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 kap. 3 § och 2 kap. 1 § lagen

(1986:468) om avräkning av utländsk skatt ska ha följande lydelse.

1 kap.

3 §

2

Med utländsk skatt avses i denna lag följande skatter som betalats till

en utländsk stat, delstat, lokal myndighet eller till Europeiska gemen-
skaperna:

1. allmän slutlig skatt på inkomst,
2. skatt som är jämförlig med den statliga fastighetsskatten eller den kom-

munala fastighetsavgiften och som tagits ut på i utlandet belägen fastighet
eller privatbostad,

3. skatt som beräknats på schablonintäkt eller liknande på i utlandet belä-

gen fastighet eller privatbostad,

4. skatt som beräknats på grundval av fraktintäkter, biljettintäkter eller an-

nan jämförlig grund som uppburits i den utländska staten av skattskyldig
som bedriver sjöfart eller luftfart i internationell trafik.

Med utländsk skatt avses även belopp som anges i 2 kap. 8 § 2 och 3.
Med utländsk skatt avses i 2 kap. 3�6 §§, 9 § andra stycket, 15 och 18�

20 §§ även motsvarande preliminär skatt.

2 kap.

1 §

3

En obegränsat skattskyldig som har haft en intäkt och en begränsat

skattskyldig som har haft en intäkt hänförlig till ett fast driftställe i Sverige,
har genom avräkning av utländsk skatt på intäkten rätt till nedsättning av
statlig och kommunal inkomstskatt enligt detta kapitel om

1. intäkten tagits upp enligt inkomstskattelagen (1999:1229),
2. den skattskyldige har beskattats för intäkten i en utländsk stat, och
3. intäkten anses härröra från den utländska staten enligt dess skatte-

lagstiftning.

1 Prop. 2008/09:136, bet. 2008/09:SkU36, rskr. 2008/09:270.

2 Senaste lydelse 2008:1350.

3 Senaste lydelse 2008:1350.

SFS 2009:584

Utkom från trycket
den 9 juni 2009

background image

2

SFS 2009:584

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

I fråga om intäkt som beskattats av Europeiska gemenskaperna ska villko-

ren i första stycket 2 och 3 anses vara uppfyllda.

Vid tillämpning av detta kapitel ska det bortses från
1. lågbeskattade inkomster som beskattas hos delägare i utländsk juridisk

person enligt 39 a kap. 13 § inkomstskattelagen,

2. statlig och kommunal inkomstskatt på sådana inkomster, och
3. utländsk skatt på sådana inkomster.

Denna lag träder i kraft den 14 juli 2009.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Ingela Willfors
(Finansdepartementet)