SFS 2009:586 Förordning om ändring i förordningen (1982:789) om ersättning för polisbevakning och för anslutning av larmanläggningar till polisen m.m.;

090586.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1982:789) om
ersättning för polisbevakning och för anslutning av
larmanläggningar till polisen m.m.;

utfärdad den 28 maj 2009.

Regeringen föreskriver att 1, 3 och 4 §§ förordningen (1982:789) om ersätt-

ning för polisbevakning och för anslutning av larmanläggningar till polisen
m.m.

1 ska ha följande lydelse.

1 §

2

Avgifter för polisbevakning med belopp som anges i 3 § ska betalas i

följande fall:

1. När polismyndigheten har beslutat om ersättningsskyldighet med stöd

av 2 kap. 26 eller 27 § ordningslagen (1993:1617).

2. När polisbevakning har uppställts som villkor i ett beslut enligt 13 kap.

3 § trafikförordningen (1998:1276) som avser undantag från 4 kap. 2, 3, 12�
15 a, 17, 17 a eller 18 § eller från lokala trafikföreskrifter som avses i
10 kap. 1 § andra stycket 15 eller 16 samma förordning eller motsvarande
bestämmelse i äldre författning.

3. När polisbevakning av värdetransport har begärts.
Avgifter med samma belopp ska betalas när polismyndigheten med stöd

av 8 § andra stycket lagen (1983:1097) med vissa bestämmelser om larm-
anläggningar m.m. har beslutat om ersättningsskyldighet för polisutryck-
ning. Vad som anges i denna förordning om bevakning gäller för sådant fall
utryckning.

De belopp som anges i 3 § ska också tillämpas när en part, en målsägande

eller ett vittne, med stöd av en bestämmelse i rättegångsbalken, ska förplik-
tas att ersätta statsverkets kostnader för att polismyndigheten har hämtat ho-
nom eller henne till förhandling inför domstol. Vad som anges i 3 § om be-
vakning gäller för sådant fall hämtning.

3 §

3

Avgiften är

a) 920 kronor per påbörjad timme för var och en av de polismän som be-

hövs för bevakning av en värdetransport på uppdrag av Riksbanken,

b) 920 kronor per påbörjad timme för var och en av de polismän som be-

hövs för bevakning i andra fall,

c) 4 kronor per påbörjad kilometer för varje bil,

1 Förordningen omtryckt 1984:729.

2 Senaste lydelse 2000:115.

3 Senaste lydelse 2003:387.

SFS 2009:586

Utkom från trycket
den 9 juni 2009

background image

2

SFS 2009:586

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

d) 5 kronor per påbörjad kilometer för varje motorcykel,
e) 320 kronor per påbörjad timme för varje hund,
f) 390 kronor per påbörjad timme för varje häst,
g) 1 200 kronor per timme för varje båt, och
h) 15 200 kronor per flygtimme för varje helikopter.
Avgiften ska betalas endast för den tid som går åt för själva bevakningen

och för väntetid på grund av bevakningen eller för den sträcka som avverkas
under bevakningen. I andra fall än som avses i 2 kap. 27 § ordningslagen
(1993:1617) ska avgiften anses utgöra ersättning för alla polisens kostnader
för bevakningen.

4 §

4

Den som innehar en larmanläggning som är direktansluten till larm-

mottagare vid en polisstation ska för varje fristående objekt som skyddas av
anläggningen betala en avgift till staten.

Avgiften är 1 850 kronor per påbörjat kalenderår.
Finns det särskilda skäl får avgiften sättas ned eller efterges.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2009. �ldre bestämmelser ska

gälla i fråga om kostnader som har uppstått före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

John Ahlberk
(Justitiedepartementet)

4 Senaste lydelse 2003:387.