SFS 2009:587 Förordning om ändring i förordningen (2004:105) om statlig kreditgaranti för lån för bostadsbyggande m.m.;

090587.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2004:105) om statlig
kreditgaranti för lån för bostadsbyggande m.m.;

utfärdad den 20 maj 2009.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2004:105) om statlig

kreditgaranti för lån för bostadsbyggande m.m.

dels att 5 § ska upphöra att gälla,
dels att 1, 3 och 4 §§ samt rubriken närmast före 3 § ska ha följande

lydelse.

1 §

Statens bostadskreditnämnd får lämna statlig garanti (kreditgaranti) till

kreditinstitut enligt bestämmelserna i denna förordning. Kreditgarantin får
avse lån till

1. ny- eller ombyggnad av hyres- eller bostadsrättshus,
2. nybyggnad av egnahem eller ägarlägenheter,
3. sådan ombyggnad av lokal, byggnad eller annan anläggning som inne-

bär nytillskott av ägarlägenheter och

4. lån till förvärv av hus för ombildning till kooperativ hyresrätt.

Kreditgarantin får även avse lån som syftar till att minska förlustrisken för ti-
digare lämnad garanti.

Villkoren för kreditgarantin ska regleras i ett avtal mellan Statens bostads-

kreditnämnd och kreditinstitutet.

Begränsning av statens risk

3 §

Statens bostadskreditnämnd ska bedöma och värdera de ekonomiska

risker som ett garantiåtagande innebär för staten, och se till att ärendet får en
ekonomiskt ansvarsfull prövning och hantering samt att det finns fullgoda
säkerheter för det garanterade lånet. Villkoren ska utformas så att statens risk
begränsas och möjligheter till kontroll och uppföljning skapas.

4 §

Vid ny- eller ombyggnad får kreditgarantin vid garantitidens början

avse högst ett belopp som motsvarar 90 procent av fastighetens eller tomt-
rättens marknadsvärde. Beloppet får dock inte överstiga 2 000 000 kronor
per lägenhet.

Om det belopp som kan beräknas för fastigheten eller tomträtten med till-

lämpning av 10 eller 11 § förordningen (1992:986) om statlig bostads-
byggnadssubvention är högre än 90 procent av marknadsvärdet, får kredit-
garanti i stället lämnas med högst detta belopp.

SFS 2009:587

Utkom från trycket
den 9 juni 2009

background image

2

SFS 2009:587

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

Vid nybyggnad av eller ombildning till kooperativ hyresrätt får kredit-

garantin vid garantitidens början avse högst ett belopp som motsvarar
95 procent av fastighetens eller tomträttens marknadsvärde.

Med marknadsvärde avses det pris som skulle uppnås vid en marknads-

mässig försäljning där skälig tid ges för förhandlingar. Marknadsvärdet ska
bedömas med utgångspunkt i att ny- eller ombyggnaden färdigställts och
utan hänsyn till spekulativa och tillfälliga förhållanden.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2009.

På regeringens vägnar

MATS ODELL

Rikard Jermsten
(Finansdepartementet)