SFS 2009:589 Förordning om ändring i försäkringsrörelseförordningen (1982:790);

090589.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i försäkringsrörelseförordningen
(1982:790);

utfärdad den 28 maj 2009.

Regeringen föreskriver

1 att det i försäkringsrörelseförordningen

(1982:790)

2 ska införas fem nya paragrafer, 11 a�11 e §§, samt närmast före

11 a § en ny rubrik av följande lydelse.

Handläggning av en ansökan om tillstånd att förvärva aktier

11 a §

Bestämmelserna i 11 b�11 e §§ ska tillämpas vid Finans-

inspektionens handläggning av ansökningar om tillstånd till förvärv av aktier
enligt 3

kap. 2 § andra och tredje styckena försäkringsrörelselagen

(1982:713).

11 b §

Finansinspektionen ska i den skriftliga bekräftelsen som avses i

3 kap. 2 § fjärde stycket försäkringsrörelselagen (1982:713) ange vilken dag
bedömningsperioden löper ut.

11 c §

Om Finansinspektionen behöver ytterligare uppgifter för att be-

döma en ansökan om tillstånd till förvärv som avses i 3 kap. 2 § andra och
tredje styckena försäkringsrörelselagen (1982:713), får inspektionen föreläg-
ga förvärvaren att komplettera ansökan. Föreläggandet ska vara skriftligt och
det ska klart framgå vilka ytterligare uppgifter som krävs.

Ett föreläggande om komplettering får inte göras senare än den femtionde

arbetsdagen i bedömningsperioden.

1 Jfr rådets direktiv 92/49/EEG av den 18 juni 1992 om samordning av lagar och andra
författningar som avser annan direkt försäkring än livförsäkring samt om ändring av
direktiv 73/239/EEG och 88/357/EEG (tredje direktivet om annan direkt försäkring än
livförsäkring) (EGT L 228, 11.8.1992, s. 1, Celex 31992L0049), senast ändrat genom
Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/36/EG (EUT L 81, 20.3.2008, s. 69, Ce-
lex 32008L0036), Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/83/EG av den 5 no-
vember 2002 om livförsäkring (EGT L 345, 19.12.2002, s. 1, Celex 32002L0083),
senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/19/EG (EUT L 76,
19.3.2008, s. 44, Celex 32008L0019) samt Europaparlamentets och rådets direktiv
2005/68/EG av den 16 november 2005 om återförsäkring och om ändring av rådets di-
rektiv 73/239/EEG och 92/49/EEG samt direktiven 98/78/EG och 2002/83/EG (EUT
L 323, 9.12.2005, s. 1, Celex 32005L0068), senast ändrat genom Europaparlamentets
och rådets direktiv 2008/37/EG (EUT L 81, 20.3.2008, s. 71, Celex 32008L0037).

2 Förordningen omtryckt 1995:1601.

SFS 2009:589

Utkom från trycket
den 9 juni 2009

background image

2

SFS 2009:589

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

11 d §

Om Finansinspektionen begär kompletterande uppgifter, ska

bedömningsperioden förlängas med en tid som motsvarar antalet arbetsdagar
mellan den dag då föreläggandet skickades och den dag då de komplette-
rande uppgifterna kom in till inspektionen. Förlängningen får inte överstiga
tjugo arbetsdagar om inte något annat följer av andra stycket.
Bedömningsperioden får förlängas vid högst ett tillfälle.

Finansinspektionen får förlänga bedömningsperioden med högst trettio

arbetsdagar om

1. förvärvaren inte har sin hemvist inom EES, eller
2. förvärvaren inte är
a) ett kreditinstitut, ett institut för elektroniska pengar, ett försäkringsbo-

lag, ett värdepappersinstitut, en börs, ett fondbolag eller ett fondföretag och
står under tillsyn av Finansinspektionen, eller

b) ett utländskt företag inom EES som i sitt hemland får bedriva motsva-

rande verksamhet som ett företag som avses i a och som står under tillsyn av
en myndighet eller ett annat behörigt organ.

Finansinspektionen ska inom två arbetsdagar från det att de komplette-

rande uppgifterna kommit in till inspektionen skicka en bekräftelse till för-
värvaren om att uppgifterna har tagits emot. I bekräftelsen ska det även
anges vilken dag bedömningsperioden löper ut.

11 e §

Finansinspektionens beslut i en fråga om tillstånd till förvärv ska

vara skriftligt. Beslutet ska meddelas inom två arbetsdagar från det att det
fattades.

Om en myndighet eller ett annat behörigt organ i ett annat land inom Eu-

ropeiska ekonomiska samarbetsområdet som utövar tillsyn över förvärvaren
har lämnat synpunkter till Finansinspektionen, ska dessa synpunkter framgå
av beslutet.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2009.

På regeringens vägnar

MATS ODELL

Tord Gransbo
(Finansdepartementet)