SFS 2009:590 Förordning om ändring i kontoföringsförordningen (1999:146);

090590.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i kontoföringsförordningen (1999:146);

utfärdad den 28 maj 2009.

Regeringen föreskriver i fråga om kontoföringsförordningen (1999:146)
dels att 1 § ska ha följande lydelse,
dels att det i förordningen ska införas en ny paragraf, 5 §, av följande ly-

delse.

1 §

Finansinspektionen får i fråga om lagen (1998:1479) om kontoföring

av finansiella instrument meddela föreskrifter om

1. storleken av det bundna egna kapitalet och summan av gjorda med-

lemsinsatser och förlagsinsatser enligt 2 kap. 4 § andra stycket,

2. kontoföring och övriga frågor enligt 4 kap. 21 §,
3. skyldighet för centrala värdepappersförvarare att i vissa fall lämna

besked om kontots innehåll till kontohavare enligt 8 kap. 1 § andra stycket,

4. skyldighet för centrala värdepappersförvarare att lämna besked enligt

8 kap. 3 § första stycket,

5. vilka upplysningar som ska lämnas till Finansinspektionen enligt 9 kap.

1 §,

6. en central värdepappersförvarares löpande bokföring, årsbokslut och

årsredovisning samt förvaring och inventering av värdehandlingar enligt
9 kap. 1 §, och

7. vilka uppgifter som en ansökan, anmälan eller underrättelse ska inne-

hålla samt vilka uppgifter som samtidigt ska lämnas till Finansinspektionen.

5 §

I 4 a kap. förordningen (2007:572) om värdepappersmarknaden finns

bestämmelser om handläggning av en ansökan om tillstånd att förvärva
aktier eller andelar i ett värdepappersbolag, en börs eller en svensk clearing-
organisation. Dessa bestämmelser ska tillämpas på motsvarande sätt vid
handläggning av en ansökan om tillstånd att förvärva aktier eller andelar i en
central värdepappersförvarare.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2009.

På regeringens vägnar

MATS ODELL

Katarina Back
(Finansdepartementet)

SFS 2009:590

Utkom från trycket
den 9 juni 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009