SFS 2009:591 Förordning om ändring i förordningen (2002:157) om utgivning av elektroniska pengar

090591.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2002:157) om utgivning
av elektroniska pengar;

utfärdad den 28 maj 2009.

Regeringen föreskriver

1 i fråga om förordningen (2002:157) om utgivning

av elektroniska pengar

dels att 2 § ska ha följande lydelse,
dels att det i förordningen ska införas en ny paragraf, 4 §, av följande ly-

delse.

2 §

Finansinspektionen får i fråga om lagen (2002:149) om utgivning av

elektroniska pengar meddela föreskrifter om

1. innehållet i en sådan plan som krävs enligt 2 kap. 3 §,
2. den årliga redogörelse och redovisning som ska lämnas enligt 2 kap. 6 §

andra stycket,

3. omfattningen av tillåten verksamhet enligt 4 kap. 1 §,
4. säkerhet och kontroll i system för utgivning av elektroniska pengar en-

ligt 4 kap. 2 §,

5. vilka upplysningar som ett institut för elektroniska pengar ska lämna till

inspektionen enligt 6 kap. 1 § första stycket, och

6. vilka uppgifter som en ansökan, anmälan eller underrättelse ska inne-

hålla samt vilka uppgifter som samtidigt ska lämnas till Finansinspektionen.

4 §

I 2 kap. 8�12 §§ förordningen (2004:329) om bank- och finansierings-

rörelse finns bestämmelser om handläggning av en ansökan om tillstånd att
förvärva aktier eller andelar i ett kreditinstitut. Dessa bestämmelser ska till-
lämpas på motsvarande sätt vid handläggning av en ansökan om tillstånd att
förvärva aktier eller andelar i ett institut för elektroniska pengar.

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/46/EG av den 18 september 2000
om rätten att starta och driva affärsverksamhet i institut för elektroniska pengar samt
om tillsyn av sådan verksamhet (EGT L 275, 27.10.2000, s. 39, Celex 32000L0046)
och Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/48/EG av den 14 juni 2006 om rätten
att starta och driva verksamhet i kreditinstitut (omarbetning) (EUT L 177, 30.6.2006,
s. 1, Celex 32006L0048), senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv
2007/44/EG (EUT L 247, 21.9.2007, s. 1, Celex 32007L0044).

SFS 2009:591

Utkom från trycket
den 9 juni 2009

background image

2

SFS 2009:591

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2009.

På regeringens vägnar

MATS ODELL

Mats Walberg
(Finansdepartementet)