SFS 2009:592 Förordning om ändring i förordningen (2004:329) om bank- och finansieringsrörelse;

090592.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2004:329) om bank-
och finansieringsrörelse;

utfärdad den 28 maj 2009.

Regeringen föreskriver

1 att det i förordningen (2004:329) om bank- och

finansieringsrörelse ska införas fem nya paragrafer, 2 kap. 8�12 §§, samt
närmast före 2 kap. 8 § en ny rubrik av följande lydelse.

2 kap.

Handläggning av en ansökan om tillstånd att förvärva aktier eller
andelar

8 §

Bestämmelserna i 9�12 §§ ska tillämpas vid Finansinspektionens

handläggning av ansökningar om tillstånd till förvärv av aktier eller andelar
enligt 14 kap. 1 § första och andra styckena lagen (2004:297) om bank- och
finansieringsrörelse.

9 §

Finansinspektionen ska i den skriftliga bekräftelsen som avses i

14 kap. 1 § tredje stycket lagen (2004:297) om bank- och finansierings-
rörelse ange vilken dag bedömningsperioden löper ut.

10 §

Om Finansinspektionen behöver ytterligare uppgifter för att bedöma

en ansökan om tillstånd till förvärv som avses i 14 kap. 1 § första och andra
styckena lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse, får inspektio-
nen förelägga förvärvaren att komplettera ansökan. Föreläggandet ska vara
skriftligt och det ska klart framgå vilka ytterligare uppgifter som krävs.

Ett föreläggande om komplettering får inte göras senare än den femtionde

arbetsdagen i bedömningsperioden.

11 §

Om Finansinspektionen begär kompletterande uppgifter, ska bedöm-

ningsperioden förlängas med en tid som motsvarar antalet arbetsdagar mel-
lan den dag då föreläggandet skickades och den dag då de kompletterande
uppgifterna kom in till inspektionen. Förlängningen får inte överstiga tjugo
arbetsdagar om inte något annat följer av andra stycket. Bedömningsperio-
den får förlängas vid högst ett tillfälle.

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/48/EG av den 14 juni 2006 om
rätten att starta och driva verksamhet i kreditinstitut (omarbetning) (EUT L 177,
30.6.2006, s. 1, Celex 32006L0048), senast ändrat genom Europaparlamentets och rå-
dets direktiv 2007/44/EG (EUT L 247, 21.9.2007, s. 1, Celex 32007L0044).

SFS 2009:592

Utkom från trycket
den 9 juni 2009

background image

2

SFS 2009:592

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

Finansinspektionen får förlänga bedömningsperioden med högst trettio

arbetsdagar om

1. förvärvaren inte har sin hemvist inom Europeiska ekonomiska samar-

betsområdet (EES), eller

2. förvärvaren inte är
a) ett kreditinstitut, ett institut för elektroniska pengar, ett försäkrings-

bolag, ett värdepappersinstitut, en börs, ett fondbolag eller ett fondföretag
och står under tillsyn av Finansinspektionen, eller

b) ett utländskt företag inom EES som i sitt hemland får bedriva motsva-

rande verksamhet som ett företag som avses i a och som står under tillsyn av
en myndighet eller ett annat behörigt organ.

Finansinspektionen ska inom två arbetsdagar från det att de komplette-

rande uppgifterna kommit in till inspektionen skicka en bekräftelse till för-
värvaren om att uppgifterna har tagits emot. I bekräftelsen ska det även
anges vilken dag bedömningsperioden löper ut.

12 §

Finansinspektionens beslut i en fråga om tillstånd till förvärv ska vara

skriftligt. Beslutet ska meddelas inom två arbetsdagar från det att det fatta-
des.

Om en myndighet eller ett annat behörigt organ i ett annat land inom EES

som utövar tillsyn över förvärvaren har lämnat synpunkter till Finansinspek-
tionen, ska dessa synpunkter framgå av beslutet.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2009.

På regeringens vägnar

MATS ODELL

Mats Walberg
(Finansdepartementet)