SFS 2009:593 Förordning om ändring i förordningen (2007:572) om värdepappersmarknaden

090593.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:572) om
värdepappersmarknaden;

utfärdad den 28 maj 2009.

Regeringen föreskriver

1 att det i förordningen (2007:572) om värdepap-

persmarknaden ska införas ett nytt kapitel, 4 a kap., av följande lydelse.

4 a kap. Handläggning av en ansökan om tillstånd att förvärva
aktier eller andelar

1 §

Bestämmelserna i detta kapitel ska tillämpas vid Finansinspektionens

handläggning av ansökningar om tillstånd till förvärv av aktier eller andelar
enligt 24 kap. 1 § första och andra styckena lagen (2007:528) om värdepap-
persmarknaden.

2 §

Finansinspektionen ska i den skriftliga bekräftelsen som avses i

24 kap. 1 § tredje stycket lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden
ange vilken dag bedömningsperioden löper ut.

3 §

Om Finansinspektionen behöver ytterligare uppgifter för att bedöma en

ansökan om tillstånd till förvärv som avses i 24 kap. 1 § första och andra
styckena lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, får inspektionen
förelägga förvärvaren att komplettera ansökan. Föreläggandet ska vara
skriftligt och det ska klart framgå vilka ytterligare uppgifter som krävs.

Ett föreläggande om komplettering får inte göras senare än den femtionde

arbetsdagen i bedömningsperioden.

4 §

Om Finansinspektionen begär kompletterande uppgifter, ska bedöm-

ningsperioden förlängas med en tid som motsvarar antalet arbetsdagar mel-
lan den dag då föreläggandet skickades och den dag då de kompletterande
uppgifterna kom in till inspektionen. Förlängningen får inte överstiga tjugo
arbetsdagar om inte något annat följer av andra stycket. Bedömningsperio-
den får förlängas vid högst ett tillfälle.

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/39/EG av den 21 april 2004 om
marknader för finansiella instrument och om ändring av rådets direktiv 85/611/EEG
och 93/6/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/12/EG samt upphä-
vande av rådets direktiv 93/22/EEG (EUT L 145, 30.4.2004, s. 1, Celex 32004L0039),
senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/10/EG (EUT L 76,
19.3.2008, s. 33, Celex 32008L0010).

SFS 2009:593

Utkom från trycket
den 9 juni 2009

background image

2

SFS 2009:593

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

Finansinspektionen får förlänga bedömningsperioden med högst trettio

arbetsdagar om

1. förvärvaren inte har sin hemvist inom EES, eller
2. förvärvaren inte är
a) ett kreditinstitut, ett institut för elektroniska pengar, ett försäkrings-

bolag, ett värdepappersinstitut, en börs, ett fondbolag eller ett fondföretag
och står under tillsyn av Finansinspektionen, eller

b) ett utländskt företag inom EES som i sitt hemland får bedriva motsva-

rande verksamhet som ett företag som avses i a och som står under tillsyn av
en myndighet eller ett annat behörigt organ.

Finansinspektionen ska inom två arbetsdagar från det att de komplette-

rande uppgifterna kommit in till inspektionen skicka en bekräftelse till för-
värvaren om att uppgifterna har tagits emot. I bekräftelsen ska det även
anges vilken dag bedömningsperioden löper ut.

5 §

Finansinspektionens beslut i en fråga om tillstånd till förvärv ska vara

skriftligt. Beslutet ska meddelas inom två arbetsdagar från det att det
fattades.

Om en myndighet eller ett annat behörigt organ i ett annat land inom EES

som utövar tillsyn över förvärvaren har lämnat synpunkter till Finansinspek-
tionen, ska dessa synpunkter framgå av beslutet.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2009.

På regeringens vägnar

MATS ODELL

Katarina Back
(Finansdepartementet)