SFS 2009:595 Lag om ändring i lagen (2007:171) om registerkontroll av personal vid sådana hem för vård eller boende som tar emot barn

090595.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2007:171) om registerkontroll
av personal vid sådana hem för vård eller boende
som tar emot barn;

utfärdad den 28 maj 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 4 § lagen (2007:171) om register-

kontroll av personal vid sådana hem för vård eller boende som tar emot barn
ska ha följande lydelse.

4 §

I 13 kap. 11 § socialtjänstlagen (2001:453) finns bestämmelser om för-

bud att driva hem för vård eller boende på grund av underlåtenhet att göra re-
gisterkontroll enligt 1 §.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

MARIA LARSSON

Marianne Jenryd
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2008/09:160, bet. 2008/09:SoU22, rskr. 2008/09:259.

SFS 2009:595

Utkom från trycket
den 9 juni 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009