SFS 2009:596 Lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)

090596.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i socialtjänstlagen (2001:453);

utfärdad den 28 maj 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om socialtjänstlagen

(2001:453)

dels att 5 kap. 12 § ska upphöra att gälla,
dels att rubriken närmast före 5 kap. 12 § ska utgå,
dels att 3 kap. 3 §, 6 kap. 3 och 4 §§, 7 kap. 1, 3, 4 och 5 §§, 11 kap.

11 b §, 13 kap. 1�7 §§, 16 kap. 1, 4, 6, 6 c, 6 f och 6 g §§, rubriken till 7 kap.
samt rubriken till 13 kap. ska ha följande lydelse,

dels att rubriken till 3 kap. ska lyda ⬝Vissa uppgifter inom socialtjänsten,

m.m.⬝,

dels att det i lagen ska införas sex nya paragrafer, 13 kap. 8�11 §§ och

16 kap. 10 och 11 §§, närmast före 16 kap. 10 § en ny rubrik av följande ly-
delse och närmast före 16 kap. 11 § en ny rubrik av följande lydelse.

3 kap.

3 §

Insatser inom socialtjänsten ska vara av god kvalitet.

För utförande av uppgifter inom socialtjänsten ska det finnas personal

med lämplig utbildning och erfarenhet.

Kvaliteten i verksamheten ska systematiskt och fortlöpande utvecklas och

säkras.

6 kap.

3 §

Behovet av sådana hem som avses i 12 § lagen (1990:52) med särskil-

da bestämmelser om vård av unga samt 22 och 23 §§ lagen (1988:870) om
vård av missbrukare i vissa fall ska tillgodoses av staten. Statens institutions-
styrelse leder verksamheten vid hemmen. Bestämmelser om tillsyn m.m.
över verksamheten vid hemmen finns i 13 kap.

Statens institutionsstyrelse får, om det finns särskilda skäl för det, genom

avtal uppdra åt ett landsting eller en kommun att inrätta och driva ett sådant
hem som avses i första stycket.

För vård i ett hem som avses i denna paragraf får staten ta ut avgift av den

kommun som begärt placeringen.

1 Prop. 2008/09:160, bet. 2008/09:SoU22, rskr. 2008/09:259.

SFS 2009:596

Utkom från trycket
den 9 juni 2009

background image

2

SFS 2009:596

4 §

2

Vård i familjehem och hem för vård eller boende ska bedrivas i sam-

råd med socialnämnden. Detta gäller även sådana hem som avses i 3 §.

7 kap.

Föreskrifter om enskild verksamhet och anmälningsplikt

1 §

3

Ett bolag, en förening, en samfällighet, en stiftelse eller en enskild in-

divid får inte utan tillstånd av Socialstyrelsen yrkesmässigt bedriva verksam-
het i form av

1. hem för vård eller boende,
2. sådana boenden som motsvarar dem som avses i 5 kap. 5 § andra

stycket eller 5 kap. 7 § tredje stycket,

3. hem för viss annan heldygnsvård,
4. hem eller öppen verksamhet för vård under en begränsad del av dygnet,

oavsett var verksamheten bedrivs.

Tillstånd behövs inte för sådan verksamhet som kommunen genom avtal

enligt 2 kap. 5 § har överlämnat till en enskild att utföra.

Kommun och landsting som driver verksamhet som avses i första stycket,

samt kommun som genom avtal enligt 2 kap. 5 § har överlämnat till enskild
att driva sådan verksamhet ska anmäla denna verksamhet till Socialstyrelsen
innan verksamheten påbörjas.

3 §

4

Bestämmelserna i 11 kap. 5 och 6 §§ gäller i tillämpliga delar i enskild

verksamhet som står under Socialstyrelsens tillsyn enligt denna lag. Anteck-
ningar och andra uppgifter i en personakt som tillhör en sammanställning av
uppgifter som avses i lagen (2001:454) om behandling av personuppgifter
inom socialtjänsten ska bevaras och därefter gallras två år efter det att den
sista anteckningen gjordes i akten. Uppgifterna ska dock inte gallras så länge
uppgifter om samma person inte har gallrats enligt andra stycket.

Uppgifter i en sammanställning som avses i lagen om behandling av

personuppgifter inom socialtjänsten ska gallras två år efter det att de förhål-
landen som uppgifterna avser har upphört.

Gallringen ska vara avslutad senast kalenderåret efter det att gall-

ringsskyldigheten inträdde.

Den socialnämnd som beslutat om en insats som genomförs i en enskild

verksamhet får träffa avtal med den som bedriver verksamheten om att hand-
lingar ska överlämnas till nämnden när gallringsskyldigheten inträder. Detta
gäller dock inte sådana handlingar som avses i 3 a §.

4 §

En handling i en personakt i enskild verksamhet som står under Social-

styrelsens tillsyn enligt denna lag ska, om det begärs av den som akten rör,
så snart som möjligt tillhandahållas denne för läsning eller avskrivning på
stället eller i avskrift eller kopia, om inte annat följer av 15 kap. 1 §.

En fråga om utlämnande enligt första stycket prövas av den som ansvarar

för personakten. Anser denne att personakten eller någon del av den inte bör

2 �ndringen innebär bl.a. att andra stycket upphävs.

3 Senaste lydelse 2007:1315. �ndringen innebär bl.a. att andra stycket upphävs.

4 Senaste lydelse 2007:1315.

background image

3

SFS 2009:596

lämnas ut ska han eller hon genast med eget yttrande överlämna frågan till
Socialstyrelsen för prövning.

5 §

5

Socialstyrelsen får besluta att en personakt i enskild verksamhet som

står under Socialstyrelsens tillsyn enligt denna lag ska tas om hand

1. om verksamheten upphör,
2. om det på sannolika skäl kan antas att personakten inte kommer att

handhas enligt föreskrifterna i denna lag eller enligt föreskrifter som medde-
lats med stöd av lagen, eller

3. om den som ansvarar för personakten ansöker om det och det finns ett

påtagligt behov av att akten tas om hand.

En omhändertagen personakt ska återlämnas, om det är möjligt och det

inte finns skäl för omhändertagande enligt första stycket. Beslut i fråga om
återlämnande meddelas av Socialstyrelsen efter ansökan av den som vid be-
slutet om omhändertagande ansvarade för personakten.

Personakter som har tagits om hand ska förvaras avskilda hos arkivmyndig-

heten i den kommun där akterna omhändertagits. Personakterna ska bevaras i
minst två år från det att de kom in till arkivmyndigheten, dock får sådana
handlingar som avses i 7 kap. 3 a § inte gallras. En myndighet som har hand
om en personakt som har omhändertagits har, om en uppgift ur akten begärs
för ett särskilt fall, samma skyldighet att lämna uppgiften som den haft som
ansvarat för akten före omhändertagandet.

11 kap.

11 b §

6

Socialnämnden har rätt att hos Skatteverket ta del av uppgifter om

enskilda som avser inkomstslaget kapital enligt inkomstskattelagen
(1999:1229) eller återbetalning av skatt enligt skattebetalningslagen
(1997:483). Om det finns skäl för det ska Skatteverket på eget initiativ läm-
na sådana uppgifter till socialnämnden.

Regeringen meddelar ytterligare föreskrifter om vilka uppgifter som ska

lämnas ut enligt första stycket.

13 kap.

Tillsyn m.m.

1 §

Socialstyrelsen har tillsyn över socialtjänsten och verksamheten vid så-

dana hem som avses i 6 kap. 3 §.

Tillsynen över enskild verksamhet avser
1. verksamhet för vilken det krävs tillstånd enligt 7 kap. 1 § första stycket,
2. verksamhet som en kommun genom avtal enligt 2 kap. 5 § har överläm-

nat till enskild att utföra, samt

3. annan enskild verksamhet som kommunen upphandlar tjänster från för

att fullgöra skyldigheter enligt denna lag.

5 Senaste lydelse 2007:1315.

6 Senaste lydelse 2008:971.

background image

4

SFS 2009:596

2 §

7

Tillsyn enligt denna lag innebär granskning av att den verksamhet

som avses i 1 § uppfyller krav och mål enligt lagar och andra föreskrifter
samt beslut som har meddelats med stöd av sådana föreskrifter.

Föreläggande enligt 5 och 8 §§, återkallelse av tillstånd och förbud enligt

9�11 §§ får användas endast när verksamheten inte uppfyller de krav som
framgår av lagar och andra föreskrifter.

3 §

Socialstyrelsen ska inom ramen för sin tillsyn

� lämna råd och ge vägledning,
� kontrollera att brister och missförhållanden avhjälps,
� förmedla kunskap och erfarenheter som erhålls genom tillsynen, och
� informera och ge råd till allmänheten.

4 §

Vid tillsyn som rör barns förhållanden får barnet höras om det kan

antas att barnet inte tar skada av samtalet. Barnet får höras utan vårdnads-
havarens samtycke och utan att vårdnadshavaren är närvarande.

5 §

Den som bedriver verksamhet som står under tillsyn enligt denna lag är

skyldig att på Socialstyrelsens begäran lämna över handlingar och annat
material som rör verksamheten och lämna de upplysningar om verksamheten
som Socialstyrelsen behöver för sin tillsyn.

Socialstyrelsen får förelägga den som bedriver verksamheten att lämna

vad som begärs enligt första stycket. Föreläggandet får förenas med vite.

6 §

8

Socialstyrelsen eller den som myndigheten förordnar har rätt att

inspektera verksamhet som står under dess tillsyn. Den som utför inspektio-
nen har rätt att få tillträde till lokaler eller andra utrymmen som används för
verksamheten. För tillträde till bostäder krävs dock att den eller de boende
lämnar sitt samtycke till inspektionen. Den som utför inspektionen har rätt
att tillfälligt omhänderta handlingar och annat material som rör verksam-
heten. Den vars verksamhet inspekteras är skyldig att lämna den hjälp som
behövs vid inspektionen.

7 §

9

Vid sådan inspektion som anges i 6 § har den som utför inspektionen

rätt att av polismyndigheten få den hjälp som behövs för att inspektionen ska
kunna genomföras.

8 §

Om Socialstyrelsen finner att det i verksamhet som står under tillsyn

enligt denna lag förekommer ett missförhållande som har betydelse för
enskildas möjligheter att kunna få de insatser de har rätt till, får Socialstyrel-
sen förelägga den som svarar för verksamheten att avhjälpa missförhållan-
det. Ett föreläggande ska innehålla uppgifter om de åtgärder som
Socialstyrelsen anser nödvändiga för att det påtalade missförhållandet ska
kunna avhjälpas. Föreläggandet får förenas med vite.

7 Senaste lydelse 2007:1315.

8 Senaste lydelse 2007:1315. �ndringen innebär bl.a. att andra och tredje styckena
upphävs.

9 Senaste lydelse 2007:174.

background image

5

SFS 2009:596

Socialstyrelsen får även förelägga den kommun eller det landsting som

inte har fullgjort sin anmälningsskyldighet enligt 7 kap. 1 § tredje stycket att
fullgöra denna skyldighet. Föreläggandet får förenas med vite.

9 §

Om ett missförhållande enligt 8 § första stycket är allvarligt och Social-

styrelsens föreläggande inte följts, får Socialstyrelsen helt eller delvis återkal-
la tillståndet för verksamheten. Om verksamheten inte är tillståndspliktig får
Socialstyrelsen i stället helt eller delvis förbjuda fortsatt verksamhet.

Om missförhållandet innebär fara för enskildas liv, hälsa eller personliga

säkerhet i övrigt, får Socialstyrelsen utan föregående föreläggande helt eller
delvis återkalla tillståndet för verksamheten. Om verksamheten inte är till-
ståndspliktig får Socialstyrelsen i stället helt eller delvis förbjuda fortsatt
verksamhet.

10 §

Om det finns sannolika skäl för att ett tillstånd helt eller delvis kom-

mer att återkallas eller om det finns sannolika skäl för att verksamheten helt
eller delvis kommer att förbjudas enligt 9 §, och ett sådant beslut inte kan av-
vaktas, får Socialstyrelsen tills vidare helt eller delvis förbjuda fortsatt verk-
samhet.

Beslut enligt första stycket gäller i högst sex månader. Om det finns syn-

nerliga skäl, får beslutets giltighet förlängas med ytterligare sex månader.

11 §

Om underlåtenhet att iaktta skyldigheterna enligt lagen (2007:171)

om registerkontroll av personal vid sådana hem för vård eller boende som tar
emot barn är av allvarligt slag, får Socialstyrelsen återkalla tillståndet för
verksamheten. Om verksamheten inte är tillståndspliktig får Socialstyrelsen
förbjuda fortsatt verksamhet.

16 kap.

1 §

10

Ett ärende som avser vård eller någon annan åtgärd i fråga om en en-

skild person kan flyttas över till en annan socialnämnd.

�verflyttning ska ske om den som berörs av ärendet har starkast anknyt-

ning till den andra kommunen och det med hänsyn till den enskildes önske-
mål, hjälpbehovets varaktighet och omständigheterna i övrigt framstår som
lämpligt.

Om berörda kommuner inte kan komma överens om överflyttning, får den

kommun där frågan om överflyttning kommit upp ansöka om överflyttning
av ärendet hos Socialstyrelsen.

Uppgifter som behövs för att en socialnämnd ska kunna ta över ett ärende

ska lämnas ut av den socialnämnd från vilken överlämnandet sker.

4 §

11

Socialstyrelsens beslut får överklagas hos allmän förvaltnings-

domstol i ärenden om

1. tillstånd enligt 7 kap. 1 §,
2. omhändertagande av personakt enligt 7 kap. 5 §,
3. föreläggande enligt 13 kap. 5 och 8 §§,

10 Senaste lydelse 2003:407.

11 Senaste lydelse 2009:496.

background image

6

SFS 2009:596

4. återkallelse av tillstånd och förbud enligt 13 kap. 9�11 §§, samt
5. överflyttning av ärende enligt 16 kap. 1 §.
I fråga om överklagande av Socialstyrelsens beslut enligt 7 kap. 4 § gäller

i tillämpliga delar bestämmelserna i 6 kap. 7�11 §§ offentlighets- och sekre-
tesslagen (2009:400).

Andra beslut av Socialstyrelsen enligt denna lag får inte överklagas.
Beslut av Socialstyrelsen och domstol i fråga som avses i första stycket 2,

3 och 4 gäller omedelbart.

6 §

12

Till böter döms den som

� överträder ett förbud eller en begränsning som har meddelats med stöd

av 5 kap. 2 §,

� åsidosätter någon av bestämmelserna i 6 kap. 6 § första stycket eller

12 § första stycket, eller, om inte gärningen är belagd med straff i lagen
(1997:192) om internationell adoptionsförmedling, 10 §,

� utan tillstånd driver sådan verksamhet som avses i 7 kap. 1 §,
� i strid mot ett förbud som har meddelats enligt 13 kap. 9 och 10 §§ fort-

sätter verksamheten.

Allmänt åtal får väckas endast efter medgivande av Socialstyrelsen.

6 c §

13

Frågor om särskild avgift prövas efter ansökan av Socialstyrelsen

av den länsrätt inom vars domkrets kommunen är belägen.

6 f §

14

Socialnämnden ska till Socialstyrelsen och till de revisorer som av-

ses i 3 kap. 8 § kommunallagen (1991:900) rapportera alla gynnande nämnd-
beslut enligt 4 kap. 1 § som inte har verkställts inom tre månader från dagen
för beslutet. För varje beslut ska nämnden ange tidpunkten för beslutet och
vilken typ av bistånd beslutet gäller samt kortfattat uppge skälen för dröjs-
målet.

Socialnämnden ska vidare dels till Socialstyrelsen, dels till revisorerna

rapportera alla gynnande nämndbeslut enligt 4 kap. 1 § som inte har verk-
ställts på nytt inom tre månader från den dag då verkställigheten avbröts. För
varje beslut ska nämnden ange tidpunkten för beslutet och vilken typ av bi-
stånd beslutet gäller samt kortfattat uppge skälen för dröjsmålet.

Rapportering enligt denna paragraf ska ske en gång per kvartal.

6 g §

15

Socialnämnden ska till Socialstyrelsen och till de revisorer som av-

ses i 3 kap. 8 § kommunallagen (1991:900) anmäla när nämnden har verk-
ställt ett gynnande beslut som enligt 6 f § har rapporterats som ej verkställt.
Datum för verkställigheten ska då anges.

Bemyndiganden

10 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-

dela sådana föreskrifter inom socialtjänsten som behövs till skydd för enskil-
das liv, personliga säkerhet eller hälsa i verksamhet som avser

12 Senaste lydelse 2004:770.

13 Senaste lydelse 2002:437.

14 Senaste lydelse 2006:495.

15 Senaste lydelse 2008:79.

background image

7

SFS 2009:596

1. barn och unga,
2. äldre personer,
3. personer med funktionsnedsättning,
4. missbrukare, och
5. personer som anges i 5 kap. 11 §.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får också

meddela sådana föreskrifter som behövs till skydd för enskildas liv, person-
liga säkerhet eller hälsa i verksamhet vid sådana hem som avses i 6 kap. 3 §.

Förbud mot förvandling

11 §

Om ett föreläggande har förenats med vite enligt denna lag får vitet

inte förvandlas till fängelse.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2009 i fråga om rubriken till 3 kap.

och i fråga om 3 kap. 3 § och 11 kap. 11 b § samt i övrigt den 1 januari 2010.

2. Ansökningar om tillstånd enligt 7 kap. 1 § och ansökningar om över-

flyttning av ärenden enligt 16 kap. 1 § som inte har prövats slutligt vid
ikraftträdandet ska överlämnas för handläggning hos Socialstyrelsen. Det-
samma gäller icke avslutade tillsynsärenden, ärenden som har överlämnats
till länsstyrelsen för prövning av utlämnande av handlingar i en personakt,
ärenden där länsstyrelsen har omhändertagit en personakt och ärenden där
länsstyrelsen har ansökt om särskild avgift.

3. Rapporter om icke verkställda nämndbeslut enligt 16 kap. 6 f § som in-

kommit till länsstyrelsen före den 1 januari 2010 ska överföras till Socialsty-
relsen. Detsamma gäller anmälningar om verkställda beslut enligt 16 kap.
6 g §.

4. Tillstånd att bedriva enskild verksamhet som har meddelats av läns-

styrelsen före ikraftträdandet ska gälla som tillstånd som har meddelats av
Socialstyrelsen.

5. Verksamhet som är anmälningspliktig enligt 7 kap. 1 § tredje stycket

och som har påbörjats före den 1 januari 2010 ska, i de fall verksamheten
inte tidigare har anmälts till länsstyrelsen, anmälas till Socialstyrelsen senast
den 31 december 2010. Anmälningar som har gjorts till länsstyrelsen före
den 1 januari 2010 ska överföras till Socialstyrelsen.

På regeringens vägnar

MARIA LARSSON

Marianne Jenryd
(Socialdepartementet)

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009