SFS 2009:598 Lag om ändring i lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga

090598.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1990:52) med särskilda
bestämmelser om vård av unga;

utfärdad den 28 maj 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 41 och 44 §§ lagen (1990:52) med

särskilda bestämmelser om vård av unga ska ha följande lydelse.

41 §

2

Socialnämndens beslut får överklagas hos länsrätten, när nämnden

har

1. beslutat om var vården av den unge ska inledas eller beslutat i fråga om

att flytta den unge från det hem där han eller hon vistas,

2. beslutat i fråga om fortsatt vård med stöd av lagen,
3. med stöd av 14 § beslutat i fråga om umgänge eller beslutat att den

unges vistelseort inte ska röjas,

4. fattat beslut enligt 22 § eller prövat om ett sådant beslut ska upphöra att

gälla,

5. med stöd av 31 § beslutat i fråga om umgänge, eller
6. beslutat i fråga om fortsatt flyttningsförbud.
Andra beslut av nämnden enligt denna lag får inte överklagas.
Rättens beslut enligt 8 § i fråga om förlängd ansökningstid och enligt 32 §

om läkarundersökning får inte överklagas.

44 §

Den som överträder ett flyttningsförbud eller ett tillfälligt flyttnings-

förbud ska dömas till böter.

Allmänt åtal får väckas endast efter medgivande av socialnämnden eller

Socialstyrelsen.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

På regeringens vägnar

MARIA LARSSON

Marianne Jenryd
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2008/09:160, bet. 2008/09:SoU22, rskr. 2008/09:259.

2 Senaste lydelse 2003:420.

SFS 2009:598

Utkom från trycket
den 9 juni 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009