SFS 2009:600 Språklag

090600.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Språklag;

utfärdad den 28 maj 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs följande.

Lagens innehåll och syfte

1 §

I denna lag finns bestämmelser om svenska språket, de nationella

minoritetsspråken och det svenska teckenspråket. Lagen innehåller även
bestämmelser om det allmännas ansvar för att den enskilde ges tillgång till
språk samt om språkanvändning i offentlig verksamhet och i internationella
sammanhang.

2 §

Syftet med lagen är att ange svenskans och andra språks ställning och

användning i det svenska samhället. Lagen syftar också till att värna
svenskan och den språkliga mångfalden i Sverige samt den enskildes till-
gång till språk.

3 §

Om en annan lag eller en förordning innehåller någon bestämmelse

som avviker från denna lag, gäller den bestämmelsen.

Svenska språket

4 §

Svenska är huvudspråk i Sverige.

5 §

Som huvudspråk är svenskan samhällets gemensamma språk, som alla

som är bosatta i Sverige ska ha tillgång till och som ska kunna användas
inom alla samhällsområden.

6 §

Det allmänna har ett särskilt ansvar för att svenskan används och

utvecklas.

De nationella minoritetsspråken

7 §

De nationella minoritetsspråken är finska, jiddisch, meänkieli, romani

chib och samiska.

8 §

Det allmänna har ett särskilt ansvar för att skydda och främja de natio-

nella minoritetsspråken.

1 Prop. 2008/09:153, bet. 2008/09:KrU9, rskr. 2008/09:271.

SFS 2009:600

Utkom från trycket
den 9 juni 2009

background image

2

SFS 2009:600

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

Det svenska teckenspråket

9 §

Det allmänna har ett särskilt ansvar för att skydda och främja det

svenska teckenspråket.

Språkanvändningen i offentlig verksamhet

10 §

Språket i domstolar, förvaltningsmyndigheter och andra organ som

fullgör uppgifter i offentlig verksamhet är svenska.

I annan lag finns särskilda bestämmelser om rätt att använda nationella

minoritetsspråk och annat nordiskt språk.

När det gäller skyldigheten för domstolar och förvaltningsmyndigheter att

anlita tolk och att översätta handlingar finns det särskilda bestämmelser.

11 §

Språket i offentlig verksamhet ska vara vårdat, enkelt och begripligt.

12 §

Myndigheter har ett särskilt ansvar för att svensk terminologi inom

deras olika fackområden finns tillgänglig, används och utvecklas.

Svenskan i internationella sammanhang

13 §

Svenska är Sveriges officiella språk i internationella sammanhang.

Svenskans ställning som officiellt språk i Europeiska unionen ska värnas.

Den enskildes tillgång till språk

14 §

Var och en som är bosatt i Sverige ska ges möjlighet att lära sig,

utveckla och använda svenska. Därutöver ska

1. den som tillhör en nationell minoritet ges möjlighet att lära sig,

utveckla och använda minoritetsspråket, och

2. den som är döv eller hörselskadad och den som av andra skäl har behov

av teckenspråk ges möjlighet att lära sig, utveckla och använda det svenska
teckenspråket.

Den som har ett annat modersmål än de språk som anges i första stycket

ska ges möjlighet att utveckla och använda sitt modersmål.

15 §

Det allmänna ansvarar för att den enskilde ges tillgång till språk

enligt 14 §.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2009.

På regeringens vägnar

FREDRIK REINFELDT

LENA ADELSOHN LILJEROTH
(Kulturdepartementet)