SFS 2009:600 Språklag

090600.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft14{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft15{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft16{font-size:7px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft17{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft18{font-size:17px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft110{font-size:12px;line-height:15px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft22{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft23{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft24{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Italic;color:#1a1a1a;} .ft25{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#1a1a1a;} .ft26{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:741px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:197px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:309px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Spr�klag;</b></p> <p style="position:absolute;top:346px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 28 maj 2009.</p> <p style="position:absolute;top:381px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:380px;left:325px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs f�ljande.</p> <p style="position:absolute;top:426px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>Lagens inneh�ll och syfte</b></p> <p style="position:absolute;top:452px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>1 �</b></p> <p style="position:absolute;top:452px;left:205px;white-space:nowrap" class="ft10">I denna lag finns best�mmelser om svenska spr�ket, de nationella</p> <p style="position:absolute;top:470px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19">minoritetsspr�ken och det svenska teckenspr�ket. Lagen inneh�ller �ven<br/>best�mmelser om det allm�nnas ansvar f�r att den enskilde ges tillg�ng till<br/>spr�k samt om spr�kanv�ndning i offentlig verksamhet och i internationella<br/>sammanhang. </p> <p style="position:absolute;top:558px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>2 �</b></p> <p style="position:absolute;top:558px;left:205px;white-space:nowrap" class="ft10">Syftet med lagen �r att ange svenskans och andra spr�ks st�llning och</p> <p style="position:absolute;top:576px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19">anv�ndning i det svenska samh�llet. Lagen syftar ocks� till att v�rna<br/>svenskan och den spr�kliga m�ngfalden i Sverige samt den enskildes till-<br/>g�ng till spr�k. </p> <p style="position:absolute;top:646px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>3 �</b></p> <p style="position:absolute;top:646px;left:205px;white-space:nowrap" class="ft10">Om en annan lag eller en f�rordning inneh�ller n�gon best�mmelse</p> <p style="position:absolute;top:664px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">som avviker fr�n denna lag, g�ller den best�mmelsen.</p> <p style="position:absolute;top:709px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>Svenska spr�ket </b></p> <p style="position:absolute;top:735px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>4 �</b></p> <p style="position:absolute;top:735px;left:205px;white-space:nowrap" class="ft10">Svenska �r huvudspr�k i Sverige. </p> <p style="position:absolute;top:770px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>5 �</b></p> <p style="position:absolute;top:770px;left:205px;white-space:nowrap" class="ft10">Som huvudspr�k �r svenskan samh�llets gemensamma spr�k, som alla</p> <p style="position:absolute;top:788px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19">som �r bosatta i Sverige ska ha tillg�ng till och som ska kunna anv�ndas<br/>inom alla samh�llsomr�den. </p> <p style="position:absolute;top:841px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>6 �</b></p> <p style="position:absolute;top:841px;left:205px;white-space:nowrap" class="ft10">Det allm�nna har ett s�rskilt ansvar f�r att svenskan anv�nds och</p> <p style="position:absolute;top:859px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">utvecklas.</p> <p style="position:absolute;top:903px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>De nationella minoritetsspr�ken </b></p> <p style="position:absolute;top:929px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>7 �</b></p> <p style="position:absolute;top:929px;left:205px;white-space:nowrap" class="ft10">De nationella minoritetsspr�ken �r finska, jiddisch, me�nkieli, romani</p> <p style="position:absolute;top:947px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">chib och samiska. </p> <p style="position:absolute;top:982px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>8 �</b></p> <p style="position:absolute;top:982px;left:205px;white-space:nowrap" class="ft10">Det allm�nna har ett s�rskilt ansvar f�r att skydda och fr�mja de natio-</p> <p style="position:absolute;top:1000px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">nella minoritetsspr�ken. </p> <p style="position:absolute;top:1036px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft16">1 Prop. 2008/09:153, bet. 2008/09:KrU9, rskr. 2008/09:271.</p> <p style="position:absolute;top:292px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>SFS 2009:600</b></p> <p style="position:absolute;top:318px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft110">Utkom fr�n trycket<br/>den 9 juni 2009</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:141px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:169px;left:142px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2009:600</b></p> <p style="position:absolute;top:1059px;left:538px;white-space:nowrap" class="ft22">Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:1069px;left:609px;white-space:nowrap" class="ft22">Edita V�stra Aros, V�ster�s 2009</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>Det svenska teckenspr�ket </b></p> <p style="position:absolute;top:194px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>9 �</b></p> <p style="position:absolute;top:194px;left:310px;white-space:nowrap" class="ft20">Det allm�nna har ett s�rskilt ansvar f�r att skydda och fr�mja det</p> <p style="position:absolute;top:211px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">svenska teckenspr�ket. </p> <p style="position:absolute;top:256px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>Spr�kanv�ndningen i offentlig verksamhet </b></p> <p style="position:absolute;top:282px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>10 �</b></p> <p style="position:absolute;top:282px;left:317px;white-space:nowrap" class="ft20">Spr�ket i domstolar, f�rvaltningsmyndigheter och andra organ som</p> <p style="position:absolute;top:300px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">fullg�r uppgifter i offentlig verksamhet �r svenska.<i> </i> </p> <p style="position:absolute;top:317px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">I annan lag finns s�rskilda best�mmelser om r�tt att anv�nda nationella</p> <p style="position:absolute;top:335px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">minoritetsspr�k och annat nordiskt spr�k.</p> <p style="position:absolute;top:353px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">N�r det g�ller skyldigheten f�r domstolar och f�rvaltningsmyndigheter att</p> <p style="position:absolute;top:371px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">anlita tolk och att �vers�tta handlingar finns det s�rskilda best�mmelser.</p> <p style="position:absolute;top:406px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>11 �</b></p> <p style="position:absolute;top:406px;left:317px;white-space:nowrap" class="ft20">Spr�ket i offentlig verksamhet ska vara v�rdat, enkelt och begripligt.</p> <p style="position:absolute;top:441px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>12 �</b></p> <p style="position:absolute;top:441px;left:317px;white-space:nowrap" class="ft20">Myndigheter har ett s�rskilt ansvar f�r att svensk terminologi inom</p> <p style="position:absolute;top:459px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">deras olika fackomr�den finns tillg�nglig, anv�nds och utvecklas. <i> </i> </p> <p style="position:absolute;top:504px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>Svenskan i internationella sammanhang </b></p> <p style="position:absolute;top:530px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>13 �</b></p> <p style="position:absolute;top:530px;left:317px;white-space:nowrap" class="ft20">Svenska �r Sveriges officiella spr�k i internationella sammanhang. </p> <p style="position:absolute;top:547px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">Svenskans st�llning som officiellt spr�k i Europeiska unionen ska v�rnas. </p> <p style="position:absolute;top:592px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>Den enskildes tillg�ng till spr�k </b></p> <p style="position:absolute;top:618px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>14 �</b></p> <p style="position:absolute;top:618px;left:317px;white-space:nowrap" class="ft20">Var och en som �r bosatt i Sverige ska ges m�jlighet att l�ra sig,</p> <p style="position:absolute;top:636px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">utveckla och anv�nda svenska. D�rut�ver ska </p> <p style="position:absolute;top:653px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">1. den som tillh�r en nationell minoritet ges m�jlighet att l�ra sig,</p> <p style="position:absolute;top:671px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">utveckla och anv�nda minoritetsspr�ket, och </p> <p style="position:absolute;top:689px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">2. den som �r d�v eller h�rselskadad och den som av andra sk�l har behov</p> <p style="position:absolute;top:706px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft26">av teckenspr�k ges m�jlighet att l�ra sig, utveckla och anv�nda det svenska<br/>teckenspr�ket. </p> <p style="position:absolute;top:742px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">Den som har ett annat modersm�l �n de spr�k som anges i f�rsta stycket</p> <p style="position:absolute;top:759px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">ska ges m�jlighet att utveckla och anv�nda sitt modersm�l. </p> <p style="position:absolute;top:795px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>15 �</b></p> <p style="position:absolute;top:795px;left:317px;white-space:nowrap" class="ft20">Det allm�nna ansvarar f�r att den enskilde ges tillg�ng till spr�k</p> <p style="position:absolute;top:812px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">enligt 14 �. </p> <p style="position:absolute;top:848px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2009.</p> <p style="position:absolute;top:884px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:919px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">FREDRIK REINFELDT</p> <p style="position:absolute;top:937px;left:508px;white-space:nowrap" class="ft26">LENA ADELSOHN LILJEROTH<br/>(Kulturdepartementet)</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Spr�klag;

utf�rdad den 28 maj 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs f�ljande.

Lagens inneh�ll och syfte

1 �

I denna lag finns best�mmelser om svenska spr�ket, de nationella

minoritetsspr�ken och det svenska teckenspr�ket. Lagen inneh�ller �ven
best�mmelser om det allm�nnas ansvar f�r att den enskilde ges tillg�ng till
spr�k samt om spr�kanv�ndning i offentlig verksamhet och i internationella
sammanhang.

2 �

Syftet med lagen �r att ange svenskans och andra spr�ks st�llning och

anv�ndning i det svenska samh�llet. Lagen syftar ocks� till att v�rna
svenskan och den spr�kliga m�ngfalden i Sverige samt den enskildes till-
g�ng till spr�k.

3 �

Om en annan lag eller en f�rordning inneh�ller n�gon best�mmelse

som avviker fr�n denna lag, g�ller den best�mmelsen.

Svenska spr�ket

4 �

Svenska �r huvudspr�k i Sverige.

5 �

Som huvudspr�k �r svenskan samh�llets gemensamma spr�k, som alla

som �r bosatta i Sverige ska ha tillg�ng till och som ska kunna anv�ndas
inom alla samh�llsomr�den.

6 �

Det allm�nna har ett s�rskilt ansvar f�r att svenskan anv�nds och

utvecklas.

De nationella minoritetsspr�ken

7 �

De nationella minoritetsspr�ken �r finska, jiddisch, me�nkieli, romani

chib och samiska.

8 �

Det allm�nna har ett s�rskilt ansvar f�r att skydda och fr�mja de natio-

nella minoritetsspr�ken.

1 Prop. 2008/09:153, bet. 2008/09:KrU9, rskr. 2008/09:271.

SFS 2009:600

Utkom fr�n trycket
den 9 juni 2009

background image

2

SFS 2009:600

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita V�stra Aros, V�ster�s 2009

Det svenska teckenspr�ket

9 �

Det allm�nna har ett s�rskilt ansvar f�r att skydda och fr�mja det

svenska teckenspr�ket.

Spr�kanv�ndningen i offentlig verksamhet

10 �

Spr�ket i domstolar, f�rvaltningsmyndigheter och andra organ som

fullg�r uppgifter i offentlig verksamhet �r svenska.

I annan lag finns s�rskilda best�mmelser om r�tt att anv�nda nationella

minoritetsspr�k och annat nordiskt spr�k.

N�r det g�ller skyldigheten f�r domstolar och f�rvaltningsmyndigheter att

anlita tolk och att �vers�tta handlingar finns det s�rskilda best�mmelser.

11 �

Spr�ket i offentlig verksamhet ska vara v�rdat, enkelt och begripligt.

12 �

Myndigheter har ett s�rskilt ansvar f�r att svensk terminologi inom

deras olika fackomr�den finns tillg�nglig, anv�nds och utvecklas.

Svenskan i internationella sammanhang

13 �

Svenska �r Sveriges officiella spr�k i internationella sammanhang.

Svenskans st�llning som officiellt spr�k i Europeiska unionen ska v�rnas.

Den enskildes tillg�ng till spr�k

14 �

Var och en som �r bosatt i Sverige ska ges m�jlighet att l�ra sig,

utveckla och anv�nda svenska. D�rut�ver ska

1. den som tillh�r en nationell minoritet ges m�jlighet att l�ra sig,

utveckla och anv�nda minoritetsspr�ket, och

2. den som �r d�v eller h�rselskadad och den som av andra sk�l har behov

av teckenspr�k ges m�jlighet att l�ra sig, utveckla och anv�nda det svenska
teckenspr�ket.

Den som har ett annat modersm�l �n de spr�k som anges i f�rsta stycket

ska ges m�jlighet att utveckla och anv�nda sitt modersm�l.

15 �

Det allm�nna ansvarar f�r att den enskilde ges tillg�ng till spr�k

enligt 14 �.

Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2009.

P� regeringens v�gnar

FREDRIK REINFELDT

LENA ADELSOHN LILJEROTH
(Kulturdepartementet)

;