SFS 2009:601 Lag om om ändring i lagen (2001:454) om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten

090601.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om om ändring i lagen (2001:454) om behandling
av personuppgifter inom socialtjänsten;

utfärdad den 28 maj 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 7 a § lagen (2001:454) om behand-

ling av personuppgifter inom socialtjänsten ska ha följande lydelse.

7 a §

2

I sammanställningar av personuppgifter får det inte tas in känsliga

personuppgifter eller uppgifter i övrigt om ömtåliga personliga förhållanden.

Undantag från första stycket gäller för
1. uppgifter om åtgärder som har beslutats inom socialtjänsten som inne-

bär myndighetsutövning och om den bestämmelse som ett sådant beslut
grundar sig på,

2. uppföljning, utvärdering och kvalitetssäkring,
3. tillsynsverksamhet som bedrivs av Socialstyrelsen,
4. administration som bedrivs av Statens institutionsstyrelse centralt, och
5. verksamhet enligt lagen (2007:606) om utredningar avseende barn som

har avlidit i anledning av brott m.m.

Uppgift som avslöjar medlemskap i fackförening får aldrig tas in.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

På regeringens vägnar

MARIA LARSSON

Marianne Jenryd
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2008/09:160, bet. 2008/09:SoU22, rskr. 2009/08:259.

2 Senaste lydelse 2007:607.

SFS 2009:601

Utkom från trycket
den 9 juni 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009