SFS 2009:602 Förordning med instruktion för Inspektionen för socialförsäkringen

090602.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
med instruktion för Inspektionen för
socialförsäkringen;

utfärdad den 28 maj 2009.

Regeringen föreskriver följande.

Uppgifter

1 §

Inspektionen för socialförsäkringen har till uppgift att genom system-

tillsyn och effektivitetsgranskning värna rättssäkerheten och effektiviteten
inom socialförsäkringsområdet.

Med systemtillsyn avses granskning av om tillsynsobjektets egna system

för styrning och kontroll säkerställer en korrekt och enhetlig tillämpning av
det regelverk som tillsynsobjektet ska tillämpa. Med effektivitetsgranskning
avses granskning av om tillsynsobjektets verksamhet fungerar effektivt med
utgångspunkt i det statliga åtagandet.

2 §

Inspektionen för socialförsäkringen ska utöva systemtillsyn över och

utföra effektivitetsgranskning av den verksamhet som bedrivs av

1. Försäkringskassan,
2. Premiepensionsmyndigheten, i de delar som inte står under Finansin-

spektionens tillsyn, och

3. Skatteverket, i de delar som avser beslut om pensionsgrundande in-

komst.

För Försäkringskassan och Premiepensionsmyndigheten finns bestämmel-

ser om skyldighet att lämna uppgifter till Inspektionen för socialförsäkringen
i 5 a § förordningen (2003:766) om behandling av personuppgifter inom so-
cialförsäkringens administration. För Skatteverket finns motsvarande be-
stämmelser i 7 b § förordningen (2001:588) om behandling av uppgifter i
Skatteverkets beskattningsverksamhet.

3 §

Inspektionen för socialförsäkringen får vidare utöva systemtillsyn över

och utföra effektivitetsgranskning av verksamheter som gränsar till social-
försäkringsområdet. Detsamma gäller samverkansinsatser med anknytning
till socialförsäkringsområdet.

Samverkan

4 §

Inspektionen för socialförsäkringen ska i sin systemtillsyn och effekti-

vitetsgranskning samverka med de tillsynsmyndigheter som kan komma att
beröras av inspektionens tillsyns- eller granskningsverksamhet.

SFS 2009:602

Utkom från trycket
den 9 juni 2009

background image

2

SFS 2009:602

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

Ledning

5 §

Myndigheten leds av en myndighetschef.

6 §

Vid myndigheten ska det finnas ett insynsråd som består av högst nio

ledamöter.

Anställningar och uppdrag

7 §

Generaldirektören är myndighetschef.

Personalansvarsnämnd

8 §

Vid myndigheten ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av viss förordning

9 §

Myndigheten ska tillämpa personalföreträdarförordningen (1987:1101).

Undantag från myndighetsförordningen

10 §

Bestämmelsen i 27 § myndighetsförordningen (2007:515) om myn-

dighetens rätt att företräda staten vid domstol ska inte tillämpas på myndig-
heten.

Rapportering

11 §

Inspektionen för socialförsäkringen ska löpande redovisa till reger-

ingen resultatet av sådan tillsyn och granskning som avses i 2 och 3 §§.

De myndigheter som varit föremål för inspektionens åtgärder enligt första

stycket ska informeras om resultatet.

12 §

Myndigheten ska senast den 1 februari varje år, i en särskild tillsyns-

och granskningsplan, ange vilken huvudsaklig inriktning tillsynen och
granskningen ska ha under året.

13 §

Myndigheten ska, i samband med att årsredovisningen lämnas till

regeringen enligt förordningen (2000:605) om årsredovisning och budget-
underlag, i en särskild årlig rapport, samla de viktigaste iakttagelserna vid
systemtillsynen och effektivitetsgranskningen under det gångna verksam-
hetsåret.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2009.

På regeringens vägnar

CRISTINA HUSMARK PEHRSSON

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)