SFS 2009:603 Förordning om ändring i förordningen (2007:1235) med instruktion för Försäkringskassan

090603.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:1235) med
instruktion för Försäkringskassan;

utfärdad den 28 maj 2009.

Regeringen föreskriver att 2 § förordningen (2007:1235) med instruktion

för Försäkringskassan ska ha följande lydelse.

2 §

Myndigheten ska

1. ansvara för och verka för lagenlighet och enhetlighet vid rättstillämp-

ningen inom verksamhetsområdet genom sådana allmänna råd som avses i
1 § författningssamlingsförordningen (1976:725) eller andra åtgärder,

2. ansvara för att en kvalificerad kunskapsuppbyggnad sker i fråga om de

verksamhetsområden som myndigheten har ansvar för, med utgångspunkt i
de mål och andra åligganden som gäller för myndigheten,

3. ha det övergripande ansvaret för att ge allmänheten information om det

allmänna ålderspensionssystemet,

4. stävja bidragsbrott och motverka felaktiga utbetalningar,
5. stödja forskning inom socialförsäkringsområdet,
6. delta i internationellt samarbete inom sitt verksamhetsområde,
7. ha ett samlat ansvar, sektorsansvar, för handikappfrågor med anknyt-

ning till sitt verksamhetsområde och inom ramen för detta ansvar vara sam-
lande, stödjande och pådrivande i förhållande till övriga berörda parter,

8. ha ett samlat ansvar inom sitt verksamhetsområde för frågor som har

betydelse för nyanlända invandrares etablering i samhället, och

9. integrera ett jämställdhetsperspektiv i sin verksamhet.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2009.

På regeringens vägnar

CRISTINA HUSMARK PEHRSSON

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

SFS 2009:603

Utkom från trycket
den 9 juni 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009