SFS 2009:604 Förordning om ändring i förordningen (2003:766) om behandling av personuppgifter inom socialförsäkringens administration

090604.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2003:766) om
behandling av personuppgifter inom
socialförsäkringens administration;

utfärdad den 28 maj 2009.

Regeringen föreskriver att det i förordningen (2003:766) om behandling

av personuppgifter inom socialförsäkringens administration ska införas en
ny paragraf, 5 a § samt närmast före 5 a § en ny rubrik av följande lydelse.

Uppgiftsskyldighet

5 a §

Försäkringskassan och Premiepensionsmyndigheten ska på begäran

lämna Inspektionen för socialförsäkringen de uppgifter som inspektionen
behöver för sin systemtillsyn och effektivitetsgranskning enligt 2 § första
stycket 1 och 2 samt 3 § förordningen (2009:602) med instruktion för
Inspektionen för socialförsäkringen.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2009.

På regeringens vägnar

CRISTINA HUSMARK PEHRSSON

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

SFS 2009:604

Utkom från trycket
den 9 juni 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009