SFS 2009:605 Förordning om ändring i förordningen (2001:588) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet

090605.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2001:588) om
behandling av uppgifter i Skatteverkets
beskattningsverksamhet;

utfärdad den 28 maj 2009.

Regeringen föreskriver att det i förordningen (2001:588) om behandling

av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet ska införas en ny para-
graf, 7 b §, av följande lydelse.

7 b §

På begäran av Inspektionen för socialförsäkringen ska lämnas ut

uppgifter som inspektionen behöver för sin systemtillsyn och effektivitets-
granskning enligt 2 § första stycket 3 och 3 § förordningen (2009:602) med
instruktion för Inspektionen för socialförsäkringen.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2009.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Stefan Holgersson
(Finansdepartementet)

SFS 2009:605

Utkom från trycket
den 9 juni 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009