SFS 2009:606 Förordning med instruktion för Fastighetsmäklarnämnden

090606.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
med instruktion för Fastighetsmäklarnämnden;

utfärdad den 28 maj 2009.

Regeringen föreskriver följande.

Uppgifter

1 §

Fastighetsmäklarnämnden är förvaltningsmyndighet för frågor om

registrering och tillsyn som rör fastighetsmäklare. Myndigheten har ansvar
för att

− pröva ansökningar om registrering som fastighetsmäklare samt att föra

register över registrerade fastighetsmäklare,

− utöva tillsyn över registrerade fastighetsmäklare, och
− avgöra frågor om disciplinära åtgärder mot registrerade fastighets-

mäklare.

2 §

Myndigheten ska därutöver

− informera om frågor som rör registrering av och tillsyn över enskilda

fastighetsmäklare,

− informera konsumenter om innehållet i fastighetsmäklartjänsten,
− informera såväl fastighetsmäklare som konsumenter om god fastighets-

mäklarsed,

− främja utvecklingen av god fastighetsmäklarsed, och
− vara representerad i samordningsorganet för tillsyn enligt förordningen

(2009:92) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

3 §

Fastighetsmäklarnämnden ska vara behörig myndighet för fastighets-

mäklaryrket enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/36/EG om
erkännande av yrkeskvalifikationer1, ändrat genom rådets direktiv 2006/100/
EG2.

4 §

Myndigheten ska i sin redovisning enligt 3 kap. 1 § förordningen

(2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag redogöra för grunderna
bakom myndighetens prioritering vid val mellan olika insatser.

1 EUT L 255, 30.9.2005, s. 22 (Celex 32005L0036).

2 EUT L 363, 20.12.2006, s. 141 (Celex 32006L0100).

SFS 2009:606
Utkom från trycket
den 9 juni 2009

background image

2

SFS 2009:606

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

Ledning

5 §

Myndigheten leds av en myndighetschef.

Disciplinnämnden

6 §

Inom myndigheten finns ett särskilt beslutsorgan, Disciplinnämnden,

som har till uppgift att för myndighetens räkning avgöra frågor som rör åter-
kallelse av registrering av fastighetsmäklare enligt 8 § första stycket 1 jäm-
förd med 6 § första stycket 5, 8 § första stycket 3 samt tredje stycket fastig-
hetsmäklarlagen (1995:400).

Disciplinnämnden består av myndighetens chef, som är ordförande, en

vice ordförande och högst sex andra ledamöter och det antal ersättare för
dessa som regeringen bestämmer.

Disciplinnämnden är beslutför när ordföranden och minst fyra av de andra

ledamöterna är närvarande.

7 §

Disciplinnämnden ansvarar för sina beslut.

Disciplinnämnden ansvarar för sin verksamhet inför myndighetens

ledning.

Anställningar och uppdrag

8 §

Ordföranden är myndighetschef.

9 §

Ledamöterna och deras ersättare i Disciplinnämnden utses av reger-

ingen.

Ordföranden och vice ordföranden ska vara jurister och ha domarerfarenhet.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2009, då förordningen

(2007:1040) med instruktion för Fastighetsmäklarnämnden ska upphöra att
gälla.

På regeringens vägnar

NYAMKO SABUNI

Cecilia Bergman
(Integrations- och
jämställdhetsdepartementet)

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
med instruktion för Fastighetsmäklarnämnden;

utfärdad den 28 maj 2009.

Regeringen föreskriver följande.

Uppgifter

1 §

Fastighetsmäklarnämnden är förvaltningsmyndighet för frågor om

registrering och tillsyn som rör fastighetsmäklare. Myndigheten har ansvar
för att

− pröva ansökningar om registrering som fastighetsmäklare samt att föra

register över registrerade fastighetsmäklare,

− utöva tillsyn över registrerade fastighetsmäklare, och
− avgöra frågor om disciplinära åtgärder mot registrerade fastighets-

mäklare.

2 §

Myndigheten ska därutöver

− informera om frågor som rör registrering av och tillsyn över enskilda

fastighetsmäklare,

− informera konsumenter om innehållet i fastighetsmäklartjänsten,
− informera såväl fastighetsmäklare som konsumenter om god fastighets-

mäklarsed,

− främja utvecklingen av god fastighetsmäklarsed, och
− vara representerad i samordningsorganet för tillsyn enligt förordningen

(2009:92) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

3 §

Fastighetsmäklarnämnden ska vara behörig myndighet för fastighets-

mäklaryrket enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/36/EG om
erkännande av yrkeskvalifikationer1, ändrat genom rådets direktiv 2006/100/
EG2.

4 §

Myndigheten ska i sin redovisning enligt 3 kap. 1 § förordningen

(2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag redogöra för grunderna
bakom myndighetens prioritering vid val mellan olika insatser.

1 EUT L 255, 30.9.2005, s. 22 (Celex 32005L0036).

2 EUT L 363, 20.12.2006, s. 141 (Celex 32006L0100).

SFS 2009:606
Utkom från trycket
den 9 juni 2009

background image

2

SFS 2009:606

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

Ledning

5 §

Myndigheten leds av en myndighetschef.

Disciplinnämnden

6 §

Inom myndigheten finns ett särskilt beslutsorgan, Disciplinnämnden,

som har till uppgift att för myndighetens räkning avgöra frågor som rör åter-
kallelse av registrering av fastighetsmäklare enligt 8 § första stycket 1 jäm-
förd med 6 § första stycket 5, 8 § första stycket 3 samt tredje stycket fastig-
hetsmäklarlagen (1995:400).

Disciplinnämnden består av myndighetens chef, som är ordförande, en

vice ordförande och högst sex andra ledamöter och det antal ersättare för
dessa som regeringen bestämmer.

Disciplinnämnden är beslutför när ordföranden och minst fyra av de andra

ledamöterna är närvarande.

7 §

Disciplinnämnden ansvarar för sina beslut.

Disciplinnämnden ansvarar för sin verksamhet inför myndighetens

ledning.

Anställningar och uppdrag

8 §

Ordföranden är myndighetschef.

9 §

Ledamöterna och deras ersättare i Disciplinnämnden utses av reger-

ingen.

Ordföranden och vice ordföranden ska vara jurister och ha domarerfarenhet.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2009, då förordningen

(2007:1040) med instruktion för Fastighetsmäklarnämnden ska upphöra att
gälla.

På regeringens vägnar

NYAMKO SABUNI

Cecilia Bergman
(Integrations- och
jämställdhetsdepartementet)

;