SFS 2009:607 Förordning med instruktion för Konsumentverket

090607.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
med instruktion för Konsumentverket;

utfärdad den 28 maj 2009.

Regeringen föreskriver följande.

Uppgifter

1 §

Konsumentverket är förvaltningsmyndighet för konsumentfrågor och

har ansvar för att

1. de konsumentskyddande regler som ligger inom myndighetens tillsyns-

ansvar följs,

2. konsumenter har tillgång till information som ger dem möjlighet att

göra aktiva val om ingen annan myndighet har den uppgiften, och

3. stärka konsumenternas ställning på marknaden genom kontakter med

privata aktörer och i det arbetet genomföra branschöverenskommelser och
insatser på standardiseringsområdet.

2 §

Myndigheten ska i sin löpande verksamhet integrera

1. arbetet som följer av myndighetens ansvar för miljö- och hållbarhets-

frågor samt dess särskilda ansvar för miljömålsarbetet, samt

2. arbetet som följer av myndighetens särskilda ansvar för handikapp-

frågor inom sitt verksamhetsområde och inom ramen för detta ansvar stödja
samt vara samlande och pådrivande i förhållande till övriga berörda parter.

3 §

Myndigheten ska därutöver

1. följa och analysera konsumenternas ställning på marknaderna samt vid

behov vidta eller föreslå åtgärder,

2. med utbildning och information stödja kommunernas konsument-

verksamhet i frågor som rör konsumentskydd och konsumentlagstiftning,

3. vara kontaktmyndighet för svenska myndigheters samarbete med myn-

digheter inom EES och med Europeiska gemenskapernas kommission i
konsumentrelaterade frågor som rör informationssamhällets tjänster enligt
lagen (2002:562) om elektronisk handel och andra informationssamhällets
tjänster,

4. vara kontaktmyndighet enligt Europaparlamentets och rådets förord-

ning (EG) nr 2006/2004 av den 27 oktober 2004 om samarbete mellan de
nationella tillsynsmyndigheter som ansvarar för konsumentskyddslag-
stiftningen1, och

1 EUT L 364, 9.12.2004, s. 1 (Celex 32004R2006).

SFS 2009:607
Utkom från trycket
den 9 juni 2009

background image

2

SFS 2009:607

5. fullgöra de uppgifter som en behörig myndighet har enligt samma för-

ordning, i fråga om efterlevnaden av sådana regler som myndigheten har till-
syn över.

4 §

Myndigheten får meddela föreskrifter om skyldigheten att lämna

prisinformation och om beräkningen av pris och jämförpris enligt prisinfor-
mationslagen (2004:347).

5 §

Konsumentombudsmannen får

1. göra anmälan om grupptalan till Allmänna reklamationsnämnden under

de förutsättningar som närmare anges i förordningen (2007:1041) med
instruktion för Allmänna reklamationsnämnden, och

2. väcka offentlig grupptalan enligt lagen (2002:599) om grupprättegång i

tvister mellan konsumenter och näringsidkare som rör varor, tjänster eller
andra nyttigheter som tillhandahålls huvudsakligen för enskilt bruk, när om-
budsmannen anser att det är motiverat från allmän synpunkt.

Samverkan

6 §

Myndigheten ska

1. stödja och vara pådrivande i andra myndigheters arbete med integrering

av konsumentaspekter i verksamheten och tillhandahållande av konsument-
information,

2. löpande samråda med Finansinspektionen och Läkemedelsverket på de

områden där myndigheterna har ett gemensamt tillsynsansvar, och

3. samråda med Socialstyrelsen i arbetet med att ta fram underlag till

regeringens beslut om riksnorm enligt 2 kap. 1 § första stycket socialtjänst-
förordningen (2001:937).

Rapportering

7 §

Myndigheten ska

1. i sin redovisning enligt 3 kap. 1 § förordningen (2000:605) om årsredo-

visning och budgetunderlag redogöra för de grunder som ligger bakom myn-
dighetens prioritering vid val mellan olika insatser, varvid redovisningen av
verksamheten ska göras i förhållande till de uppgifter som framgår av
1−5 §§,

2. i en rapport till regeringen senast den 1 juni varje år lämna en redovis-

ning av analysarbetet enligt 3 § 1,

3. i fråga om sitt miljömålsarbete enligt 2 § 1 rapportera till det miljömåls-

råd som finns inom Naturvårdsverket och samråda med rådet om vilken
rapportering som behövs, och

4. inom sitt verksamhetsområde, då det är möjligt, med kön som över-

gripande indelningsgrund redovisa statistik, uppföljningar och analyser upp-
delade på ålder, inrikes respektive utrikes födda samt bostadsort.

background image

3

SFS 2009:607

Ledning

8 §

Myndigheten leds av en myndighetschef.

9 §

Vid myndigheten ska det finnas ett insynsråd som består av högst tolv

ledamöter.

Anställningar och uppdrag

10 §

Generaldirektören är myndighetschef och konsumentombudsman

(KO).

Personalansvarsnämnd

11 §

Vid myndigheten ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av vissa förordningar

12 § Myndigheten

ska

tillämpa

personalföreträdarförordningen

(1987:1101).

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2009, då förordningen

(2007:1139) med instruktion för Konsumentverket ska upphöra att gälla.

På regeringens vägnar

NYAMKO SABUNI

Cecilia Bergman
(Integrations- och
jämställdhetsepartementet)

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009