SFS 2009:608 Förordning om ändring i förordningen (2007:1041) med instruktion för Allmänna reklamationsnämnden

090608.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:1041) med
instruktion för Allmänna reklamationsnämnden;

utfärdad den 28 maj 2009.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2007:1041) med instruk-

tion för Allmänna reklamationsnämnden

dels att 12 och 16 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det i förordningen ska införas en ny paragraf, 11 a §, av följande

lydelse.

11 a §

Om en tvist är av särskild betydelse för myndighetens rättstillämp-

ning eller annars är av större vikt, får den avgöras vid ett sammanträde med
en avdelning i utökad sammansättning.

Ordföranden beslutar om en tvist ska avgöras i utökad sammansättning.

12 §

Ett sammanträde med en avdelning leds av ordföranden, vice ordfö-

randen eller en avdelningsordförande. Ett sammanträde med en avdelning i
utökad sammansättning leds av ordföranden eller vice ordföranden.

�vriga ledamöter på en avdelning ska vid ett sammanträde till lika antal

företräda konsument- respektive näringsidkarintressen.

Parterna får inte närvara vid sammanträdet.

16 §

En avdelning är beslutför när en ordförande och fyra andra ledamöter

är närvarande. En avdelning är också beslutför med en ordförande och två
andra ledamöter, om inte någon av ledamöterna begär att fyra ledamöter ska
delta.

En avdelning i utökad sammansättning är beslutför när ordföranden eller

vice ordföranden, två avdelningsordförande och fyra andra ledamöter är
närvarande.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2009.

På regeringens vägnar

NYAMKO SABUNI

Cecilia Bergman
(Integrations- och
jämställdhetsdepartementet)

SFS 2009:608

Utkom från trycket
den 9 juni 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009