SFS 2009:610 Förordning om ändring i förordningen (2006:311) om transport av farligt gods

090610.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2006:311) om transport
av farligt gods;

utfärdad den 20 maj 2009.

Regeringen föreskriver

1 att 7, 8, 14 och 16 §§ förordningen (2006:311)

om transport av farligt gods ska ha följande lydelse.

7 §

2

Behöriga myndigheter är

1. Strålsäkerhetsmyndigheten i frågor som rör transport av radioaktiva

ämnen,

2. polismyndigheterna efter samråd med kommunens organisation för

räddningstjänst i frågor som behandlas i 8 § första stycket 1 och 5, när det
gäller

a) tillstånd för lastning och lossning på offentlig plats inom tättbebyggt

område,

b) underrättelse om lastning och lossning på offentlig plats utanför tätt-

bebyggt område, och

c) medgivande för längre färduppehåll nära bebodd plats eller samlings-

plats vid transport av vissa slag av farligt gods,

3. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap i övriga frågor som be-

handlas i 8 § första stycket 1 och 2,

4. Transportstyrelsen i övriga frågor som behandlas i 8 § första stycket 3

och 4.

Behöriga myndigheter i tillsynsfrågor framgår av 10 §.

8 §

3

Behöriga myndigheter ska svara för särskilt föreskrivna uppgifter

vilka nämns i

1. bilagorna till ADR,
2. RID,
3. IMDG-koden, och
4. ICAO-TI.

1 Jfr europaparlamentets och rådets direktiv 2008/68/EG av den 24 september 2008
om transport av farligt gods på väg, järnväg och inre vattenvägar (EUT L 260,
30.9.2008, s. 13, Celex 32008L0068) samt rådets direktiv 95/50/EG av den 5 oktober
1995 om enhetliga förfaranden för kontroller av vägtransporter av farligt gods (EGT L
249, 17.10.1995, s. 35, Celex 01995L0050), ändrat genom europaparlamentets och rå-
dets direktiv 2008/54/EG av den 17 juni 2008 om ändring av rådets direktiv 95/50/EG
om enhetliga förfaranden för kontroller av vägtransporter av farligt gods vad gäller
kommissionens genomförandebefogenheter (EUT L 162, 21.6.2008, s. 11, Celex
32008L0054).

2 Senaste lydelse 2008:1091.

3 �ndringen innebär att första stycket 5 och 6 upphävs.

SFS 2009:610

Utkom från trycket
den 9 juni 2009

background image

2

SFS 2009:610

Om det vid utförandet av någon uppgift hos en behörig myndighet
uppkommer frågor som tillhör en annan myndighets verksamhetsområde

ska uppgiften utföras i samråd med denna myndighet.

14 §

4

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska fullgöra skyldig-

heten att

1. till behöriga myndigheter i annan stat rapportera allvarliga eller uppre-

pade överträdelser som äventyrar säkerheten vid transporter av farligt gods
enligt

a) artikel 7.2 första stycket i rådets direktiv 95/50/EG av den 6 oktober

1995 om enhetliga förfaranden för kontroller av vägtransporter av farligt
gods, senast ändrat genom kommissionens direktiv 2004/112/EG,

b) bilagorna till ADR, eller
c) RID,
2. till annan stat eller till Europeiska gemenskapernas kommission sända

underrättelser eller rapporter enligt

a) artikel 9.1 i rådets direktiv 95/50/EG,
b) artikel 1.4, 5.2, 6.2 och 7.1 i europaparlamentets och rådets direktiv

2008/68/EG av den 24 september 2008 om transport av farligt gods på väg,
järnväg och inre vattenvägar

5 avseende transport på land, och

c) artikel 11.1 och 11.3 i rådets direktiv 1999/36/EG, och
3. till sekretariatet för Ekonomiska kommissionen för Europa (ECE) eller

sekretariatet för Mellanstatliga organisationen för internationell järnvägs-
trafik (OTIF) enligt bilagorna till ADR eller enligt RID

a) vidarebefordra de rapporter om svåra olyckor och tillbud som myndig-

heten tagit emot inom ramen för sina uppgifter som behörig myndighet en-
ligt 7 §, och

b) rapportera sådana avtal som avses i 16 § 4.
De rapporteringsskyldigheter som omfattas av första stycket och som

framgår av rådets direktiv 95/50/EG eller 1999/36/EG gäller även i för-
hållande till stater inom EES. Rapporteringsskyldigheterna enligt rådets di-
rektiv 95/50/EG gäller även i förhållande till Schweiz.

Tillsynsmyndigheterna ska förse Myndigheten för samhällsskydd och be-

redskap med uppgifter om sådana överträdelser som omfattas av första
stycket 1 och som kommit till tillsynsmyndigheternas kännedom. Tillsyns-
myndigheterna ska vidare senast den 1 juli varje år förse Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap med de uppgifter beträffande föregående års
vägtransporter som omfattas av rapporteringsskyldigheten enligt första
stycket 2 a.

16 §

6

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får

1. meddela ytterligare föreskrifter om
a) säkerhetsrådgivare och undantag från kravet på säkerhetsrådgivare,
b) transportskydd, och

4 Senaste lydelse 2008:1091.

5 EUT L 260, 30.9.2008, s. 13 (Celex 32008L0068).

6 Senaste lydelse 2008:1091.

background image

3

SFS 2009:610

c) utbildning samt överlämna till någon enskild att utföra sådan examina-

tion som enligt myndighetens föreskrifter kan krävas för säkerhetsrådgivare
och för förare av transporter av farligt gods,

2. meddela ytterligare föreskrifter om verkställigheten av lagen

(2006:263) om transport av farligt gods och denna förordning, i fråga om de
områden som anges i 1,

3. ta ut avgifter för sina kostnader med anledning av prov och intyg för
a) förare av transporter av farligt gods, och
b) säkerhetsrådgivare, och
4. ingå avtal med främmande stater om tillfälliga undantag från bestäm-

melser i bilagorna till ADR och RID i den utsträckning som medges där och
i europaparlamentets och rådets direktiv 2008/68/EG.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2009.

På regeringens vägnar

STEN TOLGFORS

Maria Hedegård
(Försvarsdepartementet)

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009