SFS 2009:611 Förordning om ändring i förordningen (2008:1002) med instruktion för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

090611.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2008:1002) med
instruktion för Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap;

utfärdad den 28 maj 2009.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2008:1002) med instruk-

tion för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

dels att 14 § ska ha följande lydelse,
dels att det i förordningen ska införas en ny paragraf, 17 a §, av följande

lydelse.

14 §

Myndigheten ska, förutom genom insatser som avses i 8 § första

stycket tredje meningen, på regeringens uppdrag kunna stödja personer med
hemvist i Sverige som drabbats av en större katastrof utomlands. Myndig-
heten ska i det sammanhanget särskilt underlätta kontakterna mellan
enskilda och myndigheter, verka för samordning av myndigheters, organisa-
tioners och övriga aktörers åtgärder, verka för samordning av den offentliga
informationen om den reglering som har betydelse för dem som drabbats
samt identifiera behov av särskilda insatser.

17 a §

Myndigheten ska vara Sveriges kontaktpunkt för skydd av euro-

peisk kritisk infrastruktur enligt artikel 10.1 i rådets direktiv 2008/114/EG
av den 8 december 2008 om identifiering av, och klassificering som, euro-
peisk kritisk infrastruktur och bedömning av behovet att stärka skyddet av
denna

1.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2009.

På regeringens vägnar

STEN TOLGFORS

Maria Hedegård
(Försvarsdepartementet)

1 EUT L 345, 8.12.2008, s. 75 (Celex 32008L0114).

SFS 2009:611

Utkom från trycket
den 9 juni 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009