SFS 2009:612 Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

090612.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400);

utfärdad den 28 maj 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om offentlighets- och sekre-

tesslagen (2009:400)

dels att 18 kap. 13 § och 42 kap. 9 § ska ha följande lydelse,
dels att det i lagen ska införas två nya paragrafer, 29 kap. 13 a § och 38

kap. 8 a §, samt närmast före 29 kap. 13 a § och 38 kap. 8 a § nya rubriker av
följande lydelse.

18 kap.

13 §

Sekretess gäller för uppgift som hänför sig till en myndighets verk-

samhet som består i risk- och sårbarhetsanalyser avseende fredstida kris-
situationer, planering och förberedelser inför sådana situationer eller hante-
ring av sådana situationer, om det kan antas att det allmännas möjligheter att
förebygga och hantera fredstida kriser motverkas om uppgiften röjs.

29 kap.

Samordning av civila behov av sjöövervakning m.m.

13 a §

Sekretess gäller i verksamhet som avser förande av eller uttag ur

Kustbevakningens register för samordning av civila behov av sjöövervak-
ning och förmedling av civil sjöinformation för uppgift om en enskilds
affärs- eller driftförhållanden, om det kan antas att den enskilde lider skada
om uppgiften röjs.

I fråga om uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år.

38 kap.

Stöd till personer som drabbats av större katastrofer utomlands

8 a §

Sekretess gäller, i den utsträckning regeringen meddelar föreskrifter

om det, hos en statlig myndighet i sådan verksamhet som avser uppdrag att
stödja personer med hemvist i Sverige som drabbats av större katastrofer
utomlands, för uppgift om en enskilds personliga eller ekonomiska för-

1 Prop. 2008/09:152, bet. 2008/09:FöU9, rskr. 2008/09:256.

SFS 2009:612

Utkom från trycket
den 9 juni 2009

background image

2

SFS 2009:612

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

hållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde
eller någon närstående till denne lider skada eller men.

Sekretess gäller för uppgift om en enskilds personliga eller ekonomiska

förhållanden som har lämnats till eller inhämtats av det nationella rådet för
samordning och stöd till drabbade med anledning av naturkatastrofen i
Asien, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller
någon närstående till denne lider skada eller men.

I fråga om uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio

år.

42 kap.

9 §

Sekretess gäller för uppgift om en enskilds personliga eller ekono-

miska förhållanden hos

1. kommissionen för granskning av de svenska säkerhetstjänsternas för-

fattningsskyddande verksamhet i dess verksamhet för sådan granskning, om
det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon
närstående till denne lider skada eller men, eller

2. kommissionen för utvärdering av nationell krishanteringsförmåga med

anledning av naturkatastrofen i Asien i dess verksamhet för sådan utvärde-
ring, om det kan

antas att den enskilde eller någon närstående till denne

lider skada eller men om uppgiften röjs.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2009.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Eva Lenberg
(Justitiedepartementet)