SFS 2009:613 Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

090613.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400);

utfärdad den 28 maj 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs

dels att 1 kap. 7 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ska ha föl-

jande lydelse,

dels att rubriken till 42 kap. ska lyda ⬝Riksdagens ombudsmän, Justitie-

kanslern, Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden och undersökningskom-
missioner⬝,

dels att rubriken närmast före 42 kap. 9 § ska lyda ⬝Undersöknings-

kommissioner⬝.

1 kap.

7 §

Den sjätte avdelningen innehåller särskilda bestämmelser om sekretess

som gäller vissa organ. Dessa bestämmelser avser

� riksdagen och regeringen (41 kap.),
� Riksdagens ombudsmän, Justitiekanslern, Säkerhets- och integritets-

skyddsnämnden, undersökningskommissioner (42 kap.), och

� domstolar m.m. (43 kap.).

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2009.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Eva Lenberg
(Justitiedepartementet)

1 Bet. 2008/09:FöU9, rskr. 2008/09:256.

SFS 2009:613

Utkom från trycket
den 9 juni 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009