SFS 2009:614 Lag om ändring i lagen (1998:620) om belastningsregister

090614.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1998:620) om
belastningsregister;

utfärdad den 28 maj 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 2 och 6 §§ lagen (1998:620) om

belastningsregister ska ha följande lydelse.

2 §

2

Belastningsregistret ska föras för att ge information om sådana belast-

ningsuppgifter som behövs i verksamhet hos

1. polismyndigheter, Skatteverket, Tullverket och Kustbevakningen för

att förebygga, upptäcka och utreda brott,

2. åklagarmyndigheter för beslut om förundersökning och åtal samt för ut-

färdande av strafföreläggande,

3. allmänna domstolar för straffmätning och val av påföljd och
4. polismyndigheter och andra myndigheter vid sådan lämplighetspröv-

ning, tillståndsprövning eller annan prövning som anges i författning.

Registret får användas också för att till enskild lämna uppgifter som är av

särskild betydelse i dennes verksamhet.

6 §

3

Personuppgifter ur belastningsregistret ska lämnas ut om det begärs av

1. Riksdagens ombudsmän, Justitiekanslern eller Datainspektionen för

deras tillsynsverksamhet,

2. polismyndighet, Skatteverket, Tullverket, Kustbevakningen, åklagar-

myndighet eller allmän domstol för verksamhet som avses i 2 § första
stycket 1–3,

3. förvaltningsdomstol för prövning enligt 2 § första stycket 4 eller
4. myndighet i övrigt i den utsträckning regeringen för vissa slag av ären-

den föreskriver det eller för ett särskilt fall ger tillstånd till det.

Regeringen får föreskriva att en myndighet som avses i första stycket får

ha direktåtkomst till registret.

1 Prop. 2008/09:152, bet. 2008/09:FöU9, rskr. 2008/09:256.

2 Senaste lydelse 1999:91.

3 Senaste lydelse 1999:91.

SFS 2009:614

Utkom från trycket
den 9 juni 2009

background image

2

SFS 2009:614

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2009.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Gunnel Lindberg
(Justitiedepartementet)