SFS 2009:616 Lag om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse

090616.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2004:297) om bank- och
finansieringsrörelse;

utfärdad den 28 maj 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 att 1 kap. 4 § och 2 kap. 3 § lagen

(2004:297) om bank- och finansieringsrörelse ska ha följande lydelse.

1 kap.

4 §

3

Med finansieringsrörelse avses rörelse i vilken det ingår närings-

verksamhet som har till ändamål att

1. ta emot återbetalningspliktiga medel från allmänheten, och
2. lämna kredit, ställa garanti för kredit eller i finansieringssyfte förvärva

fordringar eller upplåta lös egendom till nyttjande (leasing).

2 kap.

3 §

Tillstånd enligt denna lag behövs inte för finansieringsrörelse som

drivs av

1. en bank,
2. ett utländskt bankföretag som har tillstånd att driva bankrörelse i

Sverige enligt 4 kap. 4 §,

3. ett försäkringsföretag, ett värdepappersföretag, Svenska skepps-

hypotekskassan eller en pantbank enligt pantbankslagen (1995:1000), i den
utsträckning det är tillåtet enligt den för dem tillämpliga lagstiftningen,

4. ett företag som tillhandahåller finansiering i samband med avsättning

av tjänster som erbjuds eller varor som framställs eller säljs av

a) företaget, eller
b) ett annat företag i samma koncern eller motsvarande utländska

företagsgrupp, förutsatt att

– koncernen eller företagsgruppen inte har som huvudsakligt ändamål att

driva finansiell verksamhet, och

– företaget som tillhandahåller finansieringen lånar upp medel från

allmänheten bara genom att ge ut sådana överlåtbara värdepapper som avses

1 Prop. 2008/09:148, bet. 2008/09:FiU31, rskr. 2008/09:262.

2 Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/48/EG av den 14 juni 2006 om rätten
att starta och driva verksamhet i kreditinstitut (omarbetning) (EUT L 177, 30.6.2006,
s. 1, Celex 32006L0048), senast ändrat genom direktiv 2008/24/EG (EUT L 81,
20.3.2008, s. 38, Celex 32008L0024).

3 Ändringen innebär bl.a. att andra stycket upphävs.

SFS 2009:616

Utkom från trycket
den 9 juni 2009

background image

2

SFS 2009:616

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

i 1 kap. 4 § första stycket 2 b lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden
med en löptid på minst ett år,

5. ett aktiebolag eller en ekonomisk förening om
a) verksamheten består i att vid enstaka tillfällen förvärva fordringar, och
b) medel för verksamheten inte löpande anskaffas från allmänheten,
6. ett företag som bara finansierar andra företag i samma koncern eller

motsvarande utländska företagsgrupp, förutsatt att koncernen eller företags-
gruppen inte har som huvudsakligt ändamål att driva finansiell verksamhet,

7. en ekonomisk förening, vilken
a) som medlemmar vid varje tillfälle har högst 1 000 fysiska personer,
b) som medlemmar antar bara personer som ingår i en i förväg identifier-

bar begränsad krets som också anges i föreningens stadgar,

c) tar emot återbetalningspliktiga medel bara från medlemmarna eller från

finansiella företag, och

d) har till ändamål bara att med sådana medel som avses i c tillgodose

finansieringsbehov hos medlemmarna.

Undantagen enligt första stycket 5 och 7 för rörelse som drivs av aktie-

bolag eller ekonomisk förening gäller även för sådan rörelse som drivs av
motsvarande utländska företag.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2009.
2. Ett tillstånd för ett kreditmarknadsföretag att driva finansieringsrörelse

som gäller vid ikraftträdandet ska fortsätta att gälla.

På regeringens vägnar

MATS ODELL

Mats Walberg
(Finansdepartementet)