SFS 2009:617 Lag om ändring i lagen (2004:298) om införande av lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse

090617.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2004:298) om införande av
lagen (2004:297) om bank- och
finansieringsrörelse;

utfärdad den 28 maj 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 29 § lagen (2004:298) om införan-

de av lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse

2 ska upphöra att

gälla vid utgången av juni 2009.

På regeringens vägnar

MATS ODELL

Mats Walberg
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2008/09:148, bet. 2008/09:FiU31, rskr. 2008/09:262.

2 Senaste lydelse 2008:266.

SFS 2009:617

Utkom från trycket
den 9 juni 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009