SFS 2009:618 Förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100)

090618.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i högskoleförordningen (1993:100);

utfärdad den 28 maj 2009.

Regeringen föreskriver i fråga om högskoleförordningen (1993:100)

1 att

ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till förordningen (2001:211)
om ändring i nämnda förordning

2 ska ha följande lydelse.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2001.

Denna förordning träder i kraft den 30 juni 2009.

På regeringens vägnar

LARS LEIJONBORG

Charlotte Abrahamsson
(Utbildningsdepartementet)

1 Förordningen omtryckt 1998:1003.

2 Senaste lydelse 2006:226. Ändringen innebär att andra stycket upphävs.

SFS 2009:618

Utkom från trycket
den 9 juni 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009