SFS 2009:619 Lag om djurskyddskontrollregister

090619.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om djurskyddskontrollregister;

utfärdad den 20 maj 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs följande.

Inledande bestämmelser

1 §

Statens jordbruksverk får i ett för landet centralt register (djurskydds-

kontrollregistret) utföra automatiserad behandling av personuppgifter för de
ändamål som anges i 5 §.

2 §

Behandling av personuppgifter som är tillåten enligt denna lag får

utföras även om den enskilde motsätter sig behandlingen.

Förhållandet till personuppgiftslagen

3 §

Personuppgiftslagen (1998:204) gäller vid behandling av personupp-

gifter i djurskyddskontrollregistret om inte annat följer av denna lag eller av
föreskrifter som har meddelats med stöd av denna lag.

Personuppgiftsansvar

4 §

Jordbruksverket är personuppgiftsansvarigt för behandlingen av

personuppgifter i djurskyddskontrollregistret.

Ändamål med behandlingen

5 §

Personuppgifter får behandlas i djurskyddskontrollregistret för att

1. i verksamhet hos Jordbruksverket planera, samordna, administrera, föl-

ja upp och rapportera om djurskyddskontrollen enligt djurskyddslagen
(1988:534) samt enligt de EG-förordningar som kompletteras av den lagen,

2. tillhandahålla information om djurskyddskontrollen som behövs i verk-

samhet hos länsstyrelserna för deras planering, uppföljning och kontroll
enligt djurskyddslagen samt enligt de EG-förordningar som kompletteras av
den lagen, och

3. tillhandahålla information som behövs i verksamhet hos Jordbruks-

verket och länsstyrelserna som underlag för beslut om och kontroll av direkt-
stöd och stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder enligt lagen (1994:1710)

1 Prop. 2008/09:143, bet. 2008/09:MJU24, rskr. 2008/09:252.

SFS 2009:619

Utkom från trycket
den 9 juni 2009

background image

2

SFS 2009:619

om EG:s förordningar om jordbruksprodukter samt enligt lagen (1994:1708)
om EG:s förordningar om strukturstöd och om stöd till utveckling av
landsbygden.

Personuppgifter som behandlas för ändamål som anges i första stycket får

också behandlas för att fullgöra uppgiftslämnande som sker i överens-
stämmelse med annan lag eller förordning. I övrigt gäller 9 § första stycket d
och andra stycket personuppgiftslagen (1998:204).

Personuppgifter som får behandlas

6 §

I djurskyddskontrollregistret får endast behandlas sådana uppgifter om

den som är föremål för djurskyddskontroll enligt djurskyddslagen
(1988:534) och de EG-förordningar som kompletteras av den lagen, som
behövs för de ändamål som anges i 5 §.

Sådana personuppgifter som avses i 13 § personuppgiftslagen (1998:204)

får inte behandlas.

Regeringen meddelar närmare föreskrifter om vilka personuppgifter som

får behandlas i djurskyddskontrollregistret.

Personuppgifter som ska lämnas till registret

7 §

Livsmedelsverket, Fiskeriverket, Sametinget och länsstyrelserna ska,

för de ändamål som anges i 5 §, lämna sådana uppgifter som avses i 6 § till
Jordbruksverket.

Regeringen meddelar närmare föreskrifter om hur denna uppgiftsskyldig-

het ska fullgöras.

Rätt att få uppgifter ur registret

8 §

Personuppgifter ur djurskyddskontrollregistret ska lämnas ut om läns-

styrelsen begär det för verksamhet som avses i 5 § första stycket 2 och 3.
Regeringen får meddela föreskrifter, eller i det enskilda fallet besluta, om att
även en annan myndighet har rätt att få uppgifter ur registret.

Regeringen får meddela föreskrifter om att tillgången till uppgifter som

avses i första stycket ska begränsas.

Direktåtkomst

9 §

Utlämnande genom direktåtkomst till uppgifter som behandlas i djur-

skyddskontrollregistret är endast tillåten i den utsträckning som anges i
denna lag eller i förordning som har meddelats med stöd av denna lag.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om de krav på säkerhetsåtgärder som ska gälla vid sådan direkt-
åtkomst.

10 §

Jordbruksverket och länsstyrelserna får ha direktåtkomst till person-

uppgifter i den utsträckning det behövs för de ändamål som anges i 5 §.
Sådan åtkomst ska dock vara förbehållen de personkategorier som på grund
av sina arbetsuppgifter behöver ha tillgång till uppgifterna.

background image

3

SFS 2009:619

Direktåtkomsten ska begränsas till att endast avse sådana uppgifter som

myndigheterna har rätt att få ur registret enligt denna lag eller förordning
som har meddelats med stöd av denna lag.

Rättelse och skadestånd

11 §

Bestämmelserna i personuppgiftslagen (1998:204) om rättelse och

skadestånd gäller vid behandling av personuppgifter enligt denna lag eller
föreskrifter som har meddelats i anslutning till denna lag.

Gallring

12 §

Personuppgifter som behandlas i djurskyddskontrollregistret ska gall-

ras när de inte längre är nödvändiga för de ändamål som anges i 5 §.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får dock med-

dela föreskrifter, eller i det enskilda fallet besluta, om

1. att personuppgifter får bevaras för historiska, statistiska och veten-

skapliga ändamål, och

2. att gallring av personuppgifter ska ske senast vid en viss tidpunkt.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2009.

På regeringens vägnar

FREDRIK REINFELDT

ESKIL ERLANDSSON
(Jordbruksdepartementet)

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009