SFS 2009:620 Förordning om djurskyddskontrollregister

090620.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om djurskyddskontrollregister;

utfärdad den 20 maj 2009.

Regeringen föreskriver följande.

Inledande bestämmelser

1 §

Denna förordning innehåller bestämmelser i anslutning till lagen

(2009:619) om djurskyddskontrollregister.

2 §

Med djurskyddskontrollregister avses i denna förordning det register

som Statens jordbruksverk för med stöd av lagen (2009:619) om djurskydds-
kontrollregister.

Personuppgifter som får behandlas

3 §

Djurskyddskontrollregistret får endast innehålla de uppgifter som

anges i bilagan till denna förordning.

Personuppgifter som ska lämnas till registret

4 §

Livsmedelsverket, Fiskeriverket, Sametinget och länsstyrelserna ska,

efter samråd med Jordbruksverket, lämna sådana uppgifter till Jordbruksver-
ket som anges i bilagan.

Rättelse av lämnade uppgifter

5 §

Felaktigheter eller ofullständigheter i uppgifterna som avses i 4 § ska

rättas av Jordbruksverket efter samråd med den berörda myndigheten.

Direktåtkomst

6 §

Jordbruksverket får meddela föreskrifter om de krav på säkerhetsåtgär-

der som ska gälla vid sådan direktåtkomst som avses i 9 och 10 §§ lagen
(2009:619) om djurskyddskontrollregister.

SFS 2009:620

Utkom från trycket
den 9 juni 2009

background image

2

SFS 2009:620

Gallring

7 §

Uppgifter i djurskyddskontrollregistret som avser beslut om förbud att

ha hand om djur eller ett visst slag av djur ska gallras senast fyra år efter
utgången av det år då beslutet upphörde att gälla.

8 §

Jordbruksverket får efter samråd med Riksarkivet meddela föreskrifter,

eller i det enskilda fallet besluta, om att personuppgifter ska gallras senast
vid en viss tidpunkt.

Riksarkivet får dock meddela föreskrifter om att personuppgifter får beva-

ras för historiska, statistiska och vetenskapliga ändamål.

Verkställighetsföreskrifter

9 §

Jordbruksverket får meddela de föreskrifter som behövs för verk-

ställigheten av denna förordning.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2009.

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON

Mats Wiberg
(Jordbruksdepartementet)

background image

3

SFS 2009:620

Bilaga

Uppgifter i djurskyddskontrollregistret

A. Uppgifter om kontrollobjekt

1. person-, samordnings- eller organisationsnummer
2. namn eller firma
3. myndighetsnummer
4. kontaktuppgifter
5. kommun
6. församling
7. län

B. Uppgifter om kontrollplats

1. myndighetsnummer
2. kontrollobjektets funktion på kontrollplatsen
3. kontrollplatsnamn
4. kontaktuppgifter
5. fastighetsbeteckning
6. geografiska x- och y-koordinater
7. kommun
8. församling
9. län
10. datum för senast utförd kontroll
11. typ av verksamhet

– produktion
– produktionssystem
– produktionsinriktning
– djurhållningsformer

12. djuruppgifter

– djurslag
– djurkategori
– antal djur per djurslag och djurkategori vid maxkapacitet
– faktiska antalet djur per djurslag och djurkategori

13. individuppgifter för nötkreatur

– ålder
– individnummer

14. uppgifter om kvalitetssystem

– typ av system
– datum för senaste uppdatering

C. Uppgifter om ärende

1. myndighetsnummer
2. ärendemening
3. status
4. ställningstagande
5. datum för ställningstagande
6. giltighetstid för tillstånd och beslut

background image

4

SFS 2009:620

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

7. typ av kontroll
8. kontrollmetod
9. datum för utförd kontroll
10. i ärendet aktuell verksamhet

– fastighetsbeteckning
– län
– berörd verksamhet
– berörda djurslag
– antal berörda djur

D. Övriga uppgifter

1. tekniska och administrativa uppgifter som behövs för att tillgodose ända-
målen med registret

;