SFS 2009:621 Tillkännagivande om de EG-bestämmelser som kompletteras av livsmedelslagen (2006:804)

090621.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Tillkännagivande
om de EG-bestämmelser som kompletteras av
livsmedelslagen (2006:804);

beslutat den 20 maj 2009.

Regeringen tillkännager

1 enligt 5 § livsmedelslagen (2006:804) att följan-

de bestämmelser i EG:s förordningar kompletteras av livsmedelslagens
bestämmelser.

Grundförordningar som i sin helhet kompletteras av
livsmedelslagen

1. Rådets förordning (EEG) nr 315/93 av den 8 februari 1993 om faststäl-

lande av gemenskapsförfaranden för främmande ämnen i livsmedel

2.

2. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2232/96 av den

28 oktober 1996 om gemenskapsregler för aromämnen som används eller är
avsedda att användas i eller på livsmedel

3.

3. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 258/97 av den

27 januari 1997 om nya livsmedel och nya livsmedelsingredienser

4.

4. Rådets förordning (EG) nr 2596/97 av den 18 december 1997 om för-

längning av den frist som föreskrivs i artikel 149.1 i Anslutningsakten för
�sterrike, Finland och Sverige

5.

5. Rådets förordning (EG) nr 1037/2001 av den 22 maj 2001 om tillstånd

för utbjudande och leverans för direkt konsumtion av vissa importerade
viner som kan ha varit föremål för otillåtna oenologiska metoder enligt
förordning (EG) nr 1493/1999

6.

6. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2065/2003 av den

10 november 2003 om rökaromer som används eller är avsedda att användas
i eller på livsmedel

7.

7. Kommissionens förordning (EG) nr 136/2004 av den 22 januari 2004

om veterinärkontroller av produkter från tredje land vid gemenskapens
gränskontrollstationer

8.

1 Jfr prop. 2005/06:128, bet. 2005/06:MJU23, rskr. 2005/06:357.

2 EGT L 37, 13.2.1993, s. 1, Celex 31993R0315.

3 EGT L 299, 23.11.1996, s. 1, Celex 31996R2232.

4 EGT L 43, 14.2.1997, s. 1, Celex 31997R0258.

5 EGT L 351, 23.12.1997, s. 12, Celex 31997R2596.

6 EGT L 145, 31.5.2001, s. 12, Celex 32001R1037.

7 EUT L 309, 26.11.2003, s. 1, Celex 32003R2065.

8 EUT L 21, 28.1.2004, s. 11, Celex 32004R0136.

SFS 2009:621

Utkom från trycket
den 9 juni 2009

background image

2

SFS 2009:621

8. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1935/2004 av den

27 oktober 2004 om material och produkter avsedda att komma i kontakt
med livsmedel och om upphävande av direktiven 80/590/EEG och 89/109/
EEG

9.

9. Kommissionens förordning (EG) nr 37/2005 av den 12 januari 2005 om

övervakning av temperatur i utrymmen för transport, förvaring och lagring
av djupfrysta livsmedel

10.

10. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1925/2006 av den

20 december 2006 om tillsättning av vitaminer och mineralämnen samt vissa
andra ämnen i livsmedel

11.

11. Rådets förordning (EG) nr 733/2008 av den 15 juli 2008 om villkoren

för import av jordbruksprodukter med ursprung i tredjeland efter olyckan vid
kärnkraftverket i Tjernobyl

12.

12. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1332/2008 av den

16 december 2008 om livsmedelsenzymer och om ändring av rådets direktiv
83/417/EEG, rådets förordning (EG) nr 1493/1999, direktiv 2000/13/EG,
rådets direktiv 2001/112/EG samt förordning (EG) nr 258/97

13.

13. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 av den

16 december 2008 om livsmedelstillsatser

14.

14. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1334/2008 av den

16 december 2008 om aromer och vissa livsmedelsingredienser med arom-
givande egenskaper för användning i och på livsmedel och om ändring av
rådets förordning (EEG) nr 1601/91, förordningarna (EG) nr 2232/96 och
(EG) nr 110/2008 samt direktiv 2000/13/EG

15.

Grundförordningar inom området för EG:s gemensamma
jordbrukspolitik eller EG:s gemensamma fiskeripolitik som
kompletteras av livsmedelslagen i de delar de innehåller
bestämmelser om förbud eller villkor för handhavande eller
utsläppande på marknaden av livsmedel

15. Rådets förordning (EEG) nr 2136/89 av den 21 juni 1989 om gemen-

samma marknadsnormer för konserverade sardiner

16.

16. Rådets förordning (EEG) nr 1601/91 av den 10 juni 1991 om allmänna

bestämmelser för definition, beskrivning och presentation av aromatiserade
viner, aromatiserade vinbaserade drycker och aromatiserade drinkar baserade
på vinprodukter

17.

17. Rådets förordning (EEG) nr 1536/92 av den 9 juni 1992 om gemen-

samma marknadsnormer för konserverad tonfisk och bonit

18.

18. Rådets förordning (EG) nr 1493/1999 av den 17 maj 1999 om den

gemensamma organisationen av marknaden för vin

19.

9 EUT L 338, 13.11.2004, s. 4, Celex 32004R1935.

10 EUT L 10, 13.1.2005, s. 18, Celex 32005R0037.

11 EUT L 404, 30.12.2006, s. 26, Celex 32006R1925.

12 EUT L 201, 30.7.2008, s. 1, Celex 32008R0733.

13 EUT L 354, 31.12.2008, s. 7, Celex 32008R1332.

14 EUT L 354, 31.12.2008, s. 16, Celex 32008R1333.

15 EUT L 354, 31.12.2008, s. 34, Celex 32008R1334.

16 EGT L 212, 22.7.1989, s. 79, Celex 31989R2136.

17 EGT L 149, 14.6.1991, s. 1, Celex 31991R1601.

18 EGT L 163, 17.6.1992, s. 1, Celex 31992R1536.

19 EGT L 179, 14.7.1999, s. 1, Celex 31999R1493.

background image

3

SFS 2009:621

19. Rådets förordning (EG) nr 104/2000 av den 17 december 1999 om den

gemensamma organisationen av marknaden för fiskeri- och vattenbruks-
produkter

20.

20. Rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om

upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om
särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (⬝enda förordningen
om de gemensamma organisationerna av marknaden⬝)

21, när det gäller

� mjölk och mjölkprodukter, bredbara fetter, olivolja och olja av oliv-

restprodukter, produkter från sektorerna för ägg och fjäderfäkött samt
normer för saluföring av kött och nötkreatur som är tolv månader eller
yngre.

21. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 110/2008 av den

15 januari 2008 om definition, beskrivning, presentation och märkning av,
samt skydd av geografiska beteckningar för, spritdrycker, samt om upp-
hävande av rådets förordning (EEG) nr 1576/89

22.

22. Rådets förordning (EG) nr 479/2008 av den 29 april 2008 om den

gemensamma organisationen av marknaden för vin, om ändring av förord-
ningarna (EG) nr 1493/1999, (EG) nr 1782/2003, (EG) nr 1290/2005 och
(EG) nr 3/2008 samt om upphävande av förordningarna (EEG) nr 2392/86
och (EG) nr 1493/1999

23.

Grundförordningar som kompletteras av livsmedelslagen i de
delar de innehåller bestämmelser om livsmedel eller
livsmedelskontroll

23. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 av den

28 januari 2002 om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning,
om inrättande av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och om
förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet

24.

24. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 av den

22 september 2003 om genetiskt modifierade livsmedel och foder

25.

25. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1830/2003 av den

22 september 2003 om spårbarhet och märkning av genetiskt modifierade
organismer och spårbarhet av livsmedel och foderprodukter som är fram-
ställda av genetiskt modifierade organismer och om ändring av direktiv
2001/18/EG

26.

26. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 av den

29 april 2004 om offentlig kontroll för att säkerställa kontrollen av efter-
levnaden av foder- och livsmedelslagstiftningen samt bestämmelserna om
djurhälsa och djurskydd

27.

27. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 av den

23 februari 2005 om gränsvärden för bekämpningsmedelsrester i eller på

20 EGT L 17, 21.1.2000, s. 22, Celex 32000R0104.

21 EUT L 299, 16.11.2007, s. 1, Celex 32007R1234.

22 EUT L 39, 13.2.2008, s. 16, Celex 32008R0110.

23 EUT L 148, 6.6.2008, s. 1, Celex 32008R0479.

24 EGT L 31, 1.2.2002, s. 1, Celex 32002R0178.

25 EUT L 268, 18.10.2003, s. 1, Celex 32003R1829.

26 EUT L 268, 18.10.2003, s. 24, Celex 32003R1830.

27 EUT L 165, 30.4.2004, s. 1, Celex 32004R0882.

background image

4

SFS 2009:621

livsmedel och foder av vegetabiliskt och animaliskt ursprung och om
ändring av rådets direktiv 91/414/EEG

28.

28. Kommissionens förordning (EG) nr 41/2009 av den 20 januari 2009 om

sammansättning och märkning av livsmedel som är lämpliga för personer med
glutenintolerans

29.

Grundförordningar som kompletteras av livsmedelslagen i de
delar som anges i det följande

29. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1760/2000 av den

17 juli 2000 om upprättande av ett system för identifiering och registrering
av nötkreatur samt märkning av nötkött och nötköttsprodukter och om upp-
hävande av rådets förordning (EG) nr 820/97

30, när det gäller avdelning II.

30. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 999/2001 av den

22 maj 2001 om fastställande av bestämmelser för förebyggande, kontroll
och utrotning av vissa typer av transmissibel spongiform encefalopati

31, när

det gäller

� artikel 2, i de delar som faller inom tillämpningsområdet för livsmedels-

lagen,

� artikel 6, i de delar som gäller åtgärder efter testning som utförs på

slakteri och som avser kvarhållande i avvaktan på negativt provsvar av varor
som är avsedda att användas som livsmedel,

� artikel 8, i de delar som faller inom tillämpningsområdet för livsmedels-

lagen,

� artikel 9, i de delar som faller inom tillämpningsområdet för livsmedels-

lagen,

� artikel 16, i de delar som faller inom tillämpningsområdet för livs-

medelslagen, och

� bilaga XI, i de delar som faller inom tillämpningsområdet för livs-

medelslagen.

31. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2160/2003 av den

17 november 2003 om bekämpning av salmonella och vissa andra livs-
medelsburna zoonotiska smittämnen

32, när det gäller

� artikel 3.2, artikel 5.4 c och artikel 7, i de delar som gäller kontroll-

program i fråga om bearbetning och beredning av livsmedel av animaliskt
ursprung, och

� artikel 12, i den del bestämmelsen gäller laboratorier som utför prover

inom ramen för kontrollprogram i fråga om bearbetning och beredning av
livsmedel av animaliskt ursprung.

32. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004 av den

29 april 2004 om livsmedelshygien

33, utom när det gäller

� del A, punkt 3 a och 3 b i bilaga I,
� del A, punkt 4 a i bilaga I, i den del bestämmelsen gäller foder,
� del A, punkt 4 h och 4 j i bilaga I,

28 EUT L 70, 16.3.2005, s. 1, Celex 32005R0396.

29 EUT L 16, 21.1.2009, s. 3, Celex 32009R0041.

30 EGT L 204, 11.8.2000, s. 1, Celex 32000R1760.

31 EGT L 147, 31.5.2001, s. 1, Celex 32001R0999.

32 EUT L 325, 12.12.2003, s. 1, Celex 32003R2160.

33 EUT L 139, 30.4.2004, s. 1, Celex 32004R0852.

background image

5

SFS 2009:621

� del A, punkt 5 h i bilaga I,
� del A, punkt 8 a och 8 b i bilaga I, och
� kapitel VI, punkt 4 i bilaga II, i de delar bestämmelsen faller utanför

tillämpningsområdet för livsmedelslagen.

33. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004 av den

29 april 2004 om fastställande av särskilda hygienregler för livsmedel av
animaliskt ursprung

34, utom när det gäller

� avsnitt II, punkt 2 f i bilaga II,
� avsnitt I, kapitel I, punkterna 1 och 2 i bilaga III,
� avsnitt I, kapitel II, punkt 1 a andra meningen, 1 b och 1 c första

meningen i bilaga III,

� avsnitt I, kapitel IV, punkterna 1 och 6 i bilaga III,
� avsnitt II, kapitel I, punkterna 1 och 2 i bilaga III,
� avsnitt II, kapitel IV, punkt 2 i bilaga III, i den del bestämmelsen gäller

instruktioner om djurskydd,

� avsnitt II, kapitel IV, punkt 4 i bilaga III, och
� avsnitt IX, kapitel I, I, punkterna 1, 2 och 5 i bilaga III.
34. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 854/2004 av den

29 april 2004 om fastställande av särskilda bestämmelser för genomförandet
av offentlig kontroll av produkter av animaliskt ursprung avsedda att använ-
das som livsmedel

35, utom när det gäller

� artikel 4, i de delar som faller inom andra lagars tillämpningsområde,
� artikel 5.1 c och 5.3 d,
� artikel 5.1 e och 5.1 f, i de delar som faller inom andra lagars tillämp-

ningsområde,

� avsnitt I, kapitel I, punkt 1 i bilaga I, i de delar bestämmelsen gäller

animaliska biprodukter,

� avsnitt I, kapitel II, B, punkt 2 a, C, F, punkt 1 samt E, i de delar som

gäller animaliska biprodukter, i bilaga I,

� avsnitt II, kapitel I, punkt 2, i den del bestämmelsen gäller djurskydd,

och punkt 4 i bilaga I,

� avsnitt II, kapitel IV i bilaga I,
� avsnitt III, kapitel I, punkt 2 i bilaga I, i den del bestämmelsen gäller

djurskydd,

� avsnitt III, kapitel II, punkt 2 a i bilaga I, i den del bestämmelsen gäller

djurskydd,

� avsnitt IV, kapitel IV, A, punkt 4 b i bilaga I, i den del bestämmelsen

gäller djurskydd,

� avsnitt IV, kapitel V, A, punkt 4 b i bilaga I, i den del bestämmelsen

gäller djurskydd,

� avsnitt IV, kapitel VII, A, punkt 3 b i bilaga I, i den del bestämmelsen

gäller djurskydd, och

� kapitel I, punkterna 1 och 2 i bilaga IV, i de delar kontrollen avser annat

än tillstånd enligt avsnitt IX, kapitel I, I, punkt 3 i bilaga III i Europa-
parlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004.

35. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1924/2006 av den

20

december 2006 om näringspåståenden och hälsopåståenden om

34 EUT L 139, 30.4.2004, s. 55, Celex 32004R0853.

35 EUT L 139, 30.4.2004, s. 206, Celex 32004R0854.

background image

6

SFS 2009:621

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

livsmedel

36, utom när det gäller näringspåståenden och kommersiella med-

delanden i form av reklam.

�vriga förordningar

36. Kommissionens förordning (EG) nr 2075/2005 av den 5 december 2005
om fastställande av särskilda bestämmelser för offentlig kontroll av trikiner i
kött

37, utom när det gäller

� artikel 4.2,
� artiklarna 8�10,
� artikel 12.1, i de delar som gäller annat än undersökning vid slakt eller

otjänligförklarande till livsmedel, och

� artiklarna 12.2�12.4.

Detta tillkännagivande ersätter tillkännagivandet (2008:638) om de EG-

bestämmelser som kompletteras av livsmedelslagen (2006:804).

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON

Mats Wiberg
(Jordbruksdepartementet)

36 EUT L 404, 30.12.2006, s. 9, Celex 32006R1924.

37 EUT L 338, 22.12.2005, s. 60, Celex 32005R2075.