SFS 2009:622 Förordning om ändring i förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m.

090622.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1998:1252) om
områdesskydd enligt miljöbalken m.m.;

utfärdad den 28 maj 2009.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1998:1252) om områdes-

skydd enligt miljöbalken m.m.

dels att 12 § ska upphöra att gälla,
dels att 11, 24, 27–30 och 40 §§ ska ha följande lydelse.

11 §

Länsstyrelsen får meddela föreskrifter enligt 7 kap. 17 § miljöbalken.


24 §

1

Innan länsstyrelsen eller kommunen fattar ett beslut enligt tredje

stycket ska den förelägga ägare och innehavare av särskild rätt till marken att
inom viss tid yttra sig över förslaget. Tiden får inte sättas kortare än en
månad. Föreläggandet ska delges. Delgivning behöver dock inte ske med
sakägare som skriftligen har godkänt förslaget till beslut.

Om alla sakägare med känt hemvist har lämnat ett skriftligt godkännande,

får länsstyrelsen eller kommunen pröva ärendet utan att meddela ett före-
läggande.

Beslut som avses i första stycket är
1. beslut enligt 7 kap. 4, 9 eller 10 § miljöbalken att förklara ett område

eller naturföremål som naturreservat, kulturreservat eller naturminne,

2. beslut enligt 7 kap. 5 § tredje stycket miljöbalken om nya skäl eller yt-

terligare inskränkningar som avser naturreservat, kulturreservat eller natur-
minne,

3. beslut enligt 7 kap. 6 § miljöbalken om förpliktelse att tåla intrång inom

naturreservat, kulturreservat eller naturminne,

4. beslut enligt 6 eller 7 § denna förordning att förklara ett område som

biotopskyddsområde, varvid första och andra styckena ska tillämpas även på
Skogsstyrelsens beslut enligt 6 §,

5. beslut enligt 7 kap. 12 § miljöbalken om föreskrifter för djur- och växt-

skyddsområde,

6. beslut enligt 7 kap. 14 § miljöbalken om utvidgning av strandskydds-

området, om beslutet är avsett att gälla längre tid än sex månader,

7. beslut enligt 7 kap. 20 § miljöbalken om föreskrifter för miljöskydds-

område, och

8. beslut enligt 7 kap. 21 § miljöbalken att förklara ett område som vatten-

skyddsområde.

1 Senaste lydelse 2005:1159.

SFS 2009:622

Utkom från trycket
den

9 juni 2009

background image

2

SFS 2009:622

27 §

När ett beslut enligt andra stycket meddelas eller ett redan tidigare

meddelat beslut ändras eller upphävs ska beslutet snarast möjligt kungöras
på det sätt som är föreskrivet för författningar i allmänhet. Kungörelse om
beslutet ska också införas i ortstidning. Sökande och sakägare ska anses ha
fått del av beslutet den dag kungörelsen var införd i ortstidning. Om det är
uppenbart att beslutet berör endast viss eller vissa sakägare, får beslutet del-
ges dessa sakägare i stället för att kungöras.

Beslut som avses i första stycket är
1. beslut enligt 7 kap. miljöbalken att förklara ett område eller naturföre-

mål som naturreservat, kulturreservat eller naturminne och beslut om före-
skrifter för sådana områden och naturföremål,

2. beslut enligt 7 kap. 6 § miljöbalken om förpliktelse att tåla intrång inom

naturreservat, kulturreservat eller naturminne,

3. beslut enligt 6 eller 7 § denna förordning att förklara ett område som

biotopskyddsområde,

4. beslut enligt 7 kap. 12 § miljöbalken om föreskrifter för ett djur- eller

växtskyddsområde, om föreskrifterna gäller för markinnehavaren,

5. beslut enligt 7 kap. 14 § miljöbalken om utvidgning av strandskydds-

området och beslut enligt 7 kap. 18 § miljöbalken om upphävande av strand-
skydd,

6. beslut enligt 7 kap. 20 § miljöbalken om föreskrifter för ett miljö-

skyddsområde,

7. beslut enligt 7 kap. 21 § miljöbalken att förklara ett område som vatten-

skyddsområde och beslut enligt 7 kap. 22 § miljöbalken om föreskrifter för
ett sådant område,

8. beslut enligt 7 kap. 24 § miljöbalken om interimistiskt förbud, och
9. beslut enligt 7 kap. 30 § miljöbalken om föreskrifter.

28 §

2 Följande beslut ska sändas till de myndigheter som anges här.

Lantmäterimyndigheten

1. Beslut att skydda områden och naturföremål och beslut om föreskrifter

för områden och naturföremål.

2. Beslut om föreläggande om stängselgenombrott enligt 26 kap. 11 § första

stycket miljöbalken.

3. Beslut om ändring eller upphävande av sådana beslut som avses i 1–2.
4. Beslut om ersättning och inlösen enligt 31 kap. 4 och 8 §§ miljöbalken.
5. Beslut att ge dispens enligt 7 kap. 18 a–18 e §§ miljöbalken, om beslu-

tet har betydelse för myndigheten.

6. Beslut om tillstånd enligt 12 kap. 11 § miljöbalken, om beslutet har be-

tydelse för myndigheten.

7. Sådana beslut enligt 27 § andra stycket denna förordning som inte följer

av 1, om beslutet har betydelse för myndigheten.

2 Senaste lydelse 2008:1196.

background image

3

SFS 2009:622

Väghållningsmyndigheten

1. Beslut att ge dispens enligt 7 kap. 18 a–18 e §§ miljöbalken, om beslu-

tet har betydelse för myndigheten.

2. Beslut om tillstånd enligt 12 kap. 11 § miljöbalken, om beslutet har be-

tydelse för myndigheten.

3. Beslut enligt 27 § andra stycket denna förordning, om beslutet har bety-

delse för myndigheten.

29 §

Följande beslut ska sändas till länsstyrelsen.

1. Beslut att skydda områden och naturföremål och beslut om föreskrifter

för områden och naturföremål.

2. Beslut om ersättning enligt 31 kap. 4 § miljöbalken som rör biotop-

skyddsområde enligt 6 § denna förordning, om inte kännedom om beslutet
uppenbart saknar betydelse för länsstyrelsen.

3. Beslut att ge dispens enligt 7 kap. 18 b–18 e §§ miljöbalken.
4. Sådana beslut enligt 27 § andra stycket denna förordning som inte följer

av 1.

30 §

Följande beslut ska sändas till kommunen.

1. Beslut att skydda områden och naturföremål och beslut om föreskrifter

för områden och naturföremål.

2. Beslut att ge dispens enligt 7 kap. 18 a och 18 c–18 e §§ miljöbalken.
3. Beslut att upphäva strandskydd enligt 7 kap. 18 § miljöbalken.
4. Beslut om tillstånd enligt 12 kap. 11 § miljöbalken.
5. Sådana beslut enligt 27 § andra stycket denna förordning som inte följer

av 1.

40 §

Naturvårdsverket, Riksantikvarieämbetet, Skogsstyrelsen och Fiske-

riverket får överklaga beslut som rör frågor som avses i 7 kap. miljöbalken.
Naturvårdsverket får dock i fråga om strandskydd endast överklaga beslut
enligt 7 kap. 18 och 18 a §§ miljöbalken.

Naturvårdsverket får även överklaga beslut enligt 12 kap. 11 § miljöbalken.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2009.
2. Äldre bestämmelser gäller för ärenden som har inletts före den 1 juli 2009.

På regeringens vägnar

ANDREAS CARLGREN

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009