SFS 2009:623 Förordning om ändring i förordningen (1998:900) om tillsyn enligt miljöbalken

090623.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1998:900) om tillsyn
enligt miljöbalken;

utfärdad den 28 maj 2009.

Regeringen föreskriver att bilagan till förordningen (1998:900) om tillsyn

enligt miljöbalken ska ha följande lydelse.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2009.

På regeringens vägnar

ANDREAS CARLGREN

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)

Bilaga

1

Fördelning av ansvar för den operativa tillsynen

Med ansvar för den operativa tillsynen enligt angivna kapitel i miljöbalken,
avses även föreskrifter meddelade med stöd av dessa kapitel.

Tillsynsområden betecknade med � avser sådana där tillsynsansvaret kan

överlåtas till en kommunal nämnd enligt 10 §.

A. Naturvården, m.m.

utom försvarets verksamheter enligt C.

1 Senaste lydelse 2008:1204.

Tillsynsområde

Ansvarig myndighet

A16

Frågor som avses i 12 kap. 6 § miljöbalken
vad gäller övriga verksamheter eller åtgär-
der (�)

Länsstyrelsen

A17

Strandskyddsområden i fråga om dispenser
enligt 7 kap. 18 a § miljöbalken

Länsstyrelsen

A17a

Frågor om strandskyddsområden som inte
omfattas av A17

Kommunal nämnd

A18

Vattenskyddsområden som beslutats av
kommunen

Kommunal nämnd

SFS 2009:623

Utkom från trycket
den 9 juni 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009