SFS 2009:624 Apoteksdataförordning

090624.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Apoteksdataförordning;

utfärdad den 28 maj 2009.

Regeringen föreskriver följande.

1 §

I denna förordning finns föreskrifter som ansluter till apoteksdatalagen

(2009:367).

2 §

Datainspektionen får meddela föreskrifter om

1. tilldelning av behörighet för åtkomst till uppgifter om konsumenter och

de som är behöriga att förordna läkemedel, om uppgifterna helt eller delvis
behandlas automatiskt enligt apoteksdatalagen (2009:367),

2. dokumentation och kontroll av åtkomst till sådana uppgifter som avses i

1, om uppgifterna helt eller delvis behandlas automatiskt enligt apoteks-
datalagen.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2009.

På regeringens vägnar

G�RAN H�GGLUND

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

SFS 2009:624

Utkom från trycket
den 9 juni 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009