SFS 2009:625 Förordning om receptregister

090625.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om receptregister;

utfärdad den 28 maj 2009.

Regeringen föreskriver följande.

1 §

I denna förordning finns föreskrifter som ansluter till lagen

(1996:1156) om receptregister.

2 §

Datainspektionen får meddela föreskrifter om

1. tilldelning av behörighet för åtkomst till uppgifter om patienter, om

uppgifterna helt eller delvis behandlas automatiskt enligt lagen (1996:1156)
om receptregister,

2. dokumentation och kontroll av åtkomst till sådana uppgifter som avses i

1, om uppgifterna helt eller delvis behandlas automatiskt enligt lagen om
receptregister.

3 §

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket får meddela föreskrifter om

storleken på de avgifter som avses i 25 § lagen (1996:1156) om recept-
register.

4 §

Socialstyrelsen får meddela föreskrifter om koder för förskrivnings-

orsak enligt 8 § lagen (1996:1156) om receptregister.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2009.

På regeringens vägnar

GÖRAN HÄGGLUND

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

SFS 2009:625

Utkom från trycket
den 9 juni 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009