SFS 2009:626 Förordning om läkemedelsförteckning

090626.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om läkemedelsförteckning;

utfärdad den 28 maj 2009.

Regeringen föreskriver följande.

1 §

I denna förordning finns föreskrifter som ansluter till lagen (2005:258)

om läkemedelsförteckning.

2 §

Datainspektionen får meddela föreskrifter om

1. tilldelning av behörighet för åtkomst till uppgifter om kunder, om

uppgifterna helt eller delvis behandlas automatiskt enligt lagen (2005:258)
om läkemedelsförteckning,

2. dokumentation och kontroll av åtkomst till sådana uppgifter som avses i

1, om uppgifterna helt eller delvis behandlas automatiskt enligt lagen om
läkemedelsförteckning.

3 §

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket får meddela föreskrifter om

storleken på de avgifter som avses i 14 § lagen (2005:258) om läkemedels-
förteckning.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2009.

På regeringens vägnar

G�RAN H�GGLUND

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

SFS 2009:626

Utkom från trycket
den 9 juni 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009