SFS 2009:627 Förordning om ändring i förordningen (1968:70) med vissa bestämmelser om injektionssprutor och kanyler

090627.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1968:70) med vissa
bestämmelser om injektionssprutor och kanyler;

utfärdad den 28 maj 2009.

Regeringen föreskriver att 4 § förordningen (1968:70) med vissa bestäm-

melser om injektionssprutor och kanyler ska ha följande lydelse.

4 §

1

Handel med spruta eller kanyl får bedrivas endast av

a) den som får bedriva sådan handel med läkemedel som avses i 4 kap. 1 §

lagen (2009:366) om handel med läkemedel, eller

b) någon annan som har tillstånd att handla med varan.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2009.

På regeringens vägnar

G�RAN H�GGLUND

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Senaste lydelse 1996:1155.

SFS 2009:627

Utkom från trycket
den 9 juni 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009