SFS 2009:628 Förordning om ändring i förordningen (1985:796) med vissa bemyndiganden för Socialstyrelsen att meddela föreskrifter m.m.

090628.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1985:796) med vissa
bemyndiganden för Socialstyrelsen att meddela
föreskrifter m.m.;

utfärdad den 28 maj 2009.

Regeringen föreskriver att 3 § förordningen (1985:796) med vissa bemyn-

diganden för Socialstyrelsen att meddela föreskrifter m.m. ska ha följande
lydelse.

3 §

1

Socialstyrelsen får meddela föreskrifter

1. om skyldigheter för hälso- och sjukvårdspersonalen enligt 8 kap. 17 §

första stycket 2 lagen (1998:531) om yrkesverksamhet på hälso- och sjuk-
vårdens område,

2. om undantag från föreskriften i 3 kap. 13 § första stycket patientdata-

lagen (2008:355) att en journalhandling som upprättas inom hälso- och sjuk-
vården ska vara skriven på svenska språket,

3. om hur anmälningsskyldigheten enligt 6 kap. 4 § första stycket och

4 a § lagen om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område ska full-
göras, och

4. om vilken kompetens en annan person än en legitimerad läkare ska ha

för att få särskilt tillstånd att utföra omskärelse, om smärtlindring, om hur in-
greppet i övrigt ska utföras samt om vilken information som ska lämnas till
pojken och hans vårdnadshavare, enligt 11 § lagen (2001:499) om omskärel-
se av pojkar.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2009.

På regeringens vägnar

GÖRAN HÄGGLUND

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Senaste lydelse 2009:18.

SFS 2009:628

Utkom från trycket
den 9 juni 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009