SFS 2009:629 Förordning om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika

090629.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll
av narkotika;

utfärdad den 28 maj 2009.

Regeringen förskriver att 5 b § förordningen (1992:1554) om kontroll av

narkotika ska ha följande lydelse.

5 b §

1

Vid öppenvårdsapotek anställd apotekare eller receptarie eller annan

som Läkemedelsverket har förklarat vara behörig, får på uppdrag av den som
har tillstånd att bedriva öppenvårdsapoteket utfärda sådana intyg som avses i
artikel 75 i Schengenkonventionen.

Tillståndshavaren ska se till att kopior av utfärdade intyg sänds till Läke-

medelsverket.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2009.

På regeringens vägnar

MARIA LARSSON

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Senaste lydelse 2001:1284.

SFS 2009:629

Utkom från trycket
den 9 juni 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009